ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเป็นพิธีกรในงานพิธีการ (แบบมืออาชีพ)"

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเป็นพิธีกรในงานพิธีการ (แบบมืออาชีพ)"  ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องพู่ระหง อาคาร M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ เทคนิค และวิธีปฏิบัติงานด้านพิธีการอย่างถูกต้อง รวมถึงได้ฝึกปฏิบัติจริงในงานพิธีการต่างๆ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพิธีการมากว่า 30 ปี  นั้น
          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาทต่อท่าน ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงิน  ภายในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน  2560 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info@cas.mfu.ac.th หากต้องการข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386 มือถือ 08 9225 6558

https://form.jotform.me/71338756482465 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FQQQzRh0HKCCe8a1RMIiSQV-P6f6OxhflaQRrRFdASo/pubhtml?gid=1967159668&single=true

                                        หนังสือเชิญ หนังสือเชิญ
                                        หนังสือเชิญ โครงการ
                                        หนังสือเชิญกำหนดการ                            
                                        หนังสือเชิญ แบบตอบรับ