โครงการเตรียมสอบ IELTS Academic รุ่นที่ 3

           สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ "เตรียมสอบ IELTS Academic รุ่นที่ 3 " ในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน  2560 (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. (รวม 30 ชั่วโมง) ณ ห้อง EM-222 อาคาร Education Park (E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบทักษะการเขียนในการสอบ IELTS และมีเกณฑ์ได้ผลคะแนนสอบ IELTS (Writing) อย่างน้อยอยู่ในระดับสูงกว่าระดับกลาง (Basic-Intermediate) คือ 5.5 – 6.5  นั้น

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 3,200 บาทต่อท่าน ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงิน  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม  2560 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info@cas.mfu.ac.th หากต้องการข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386 มือถือ 08 9225 6558

https://form.jotform.me/63632156869466 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jkv-HmUMbNvgl5xtguOC_G7nbEjfYVrJWpNYXEvYPCE/pubhtml?gid=1009529880&single=true

                                        หนังสือเชิญ หนังสือเชิญ
                                        
หนังสือเชิญ โครงการ 
                                        หนังสือเชิญ กำหนดการ                            
                                        หนังสือเชิญ แบบตอบรับ