ขอเชิญนักศึกษา บุคคลากร และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทางอาชีพ

          สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ "การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพ (Writing for Professional Purposes)" ในระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 16.00 - 19.00 น. (รวม 15 ชั่วโมง) ณ ห้องชงโค อาคาร Education Park (E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมใโครงการเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต นั้น

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาทต่อท่าน ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info@cas.mfu.ac.th หากต้องการข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386 มือถือ 08 9225 6558

https://form.jotform.me/70508640610448

                                        หนังสือเชิญ หนังสือเชิญ
                                        หนังสือเชิญ โครงการ
                                        หนังสือเชิญ กำหนดการ                            
                                        หนังสือเชิญ แบบตอบรับ