ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร (เบื้องต้น) รุ่นที่ 3

          สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ "ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร (เบื้องต้น) รุ่นที่ 3" ในระหว่างวันที่  27 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน  2560 (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. (รวม 30 ชั่วโมง) ณ ห้อง EM-223 อาคาร Education Park (E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาที่สอง นั้น

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาทต่อท่าน ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม  2560 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info@cas.mfu.ac.th หากต้องการข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386 มือถือ 08 9225 6558

https://form.jotform.me/70508640610448

                                        หนังสือเชิญ หนังสือเชิญ
                                        หนังสือเชิญ โครงการ
                                        หนังสือเชิญ กำหนดการ                            
                                        หนังสือเชิญ แบบตอบรับ