วิสัยทัศน์
     ศูนย์บริการวิชาการจะเป็นศูนย์กลาง ให้บริการวิชาการโดยการนำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในสาขาวิชาการต่างๆ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย ถ่ายทอด เผยแพร่และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้กับสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน