พันธกิจ 
     ให้บริการวิชาการแก่สังคม ครอบคลุมการจัดฝึกอบรม สัมมนา การประชุมวิชาการ การเผยแพร่ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม