ประวัติ
     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถานปนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 โดยมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการส่งผลให้การดำเนินการด้านต่างๆ มีการพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นลำดับ ด้วยความมั่นคงและมีคุณภาพ
     โดยในปีพุทธศักราช 2544 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ สู่ชุมชน สังคม ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาวิชาการ การประชุม การฝึกอบรม การเป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิของบุคลากร
     จวบจนกระทั่งในวันที่ 17 ตุลาคม 2546 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 6/2546 มีมติให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงาน คือ ศูนย์บริการวิชาการ เพื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่สังคม ดำเนินงานจัดอบรม สัมมนา และการประชุมวิชาการ นอกจากนี้ ยังถือเป็นหน่วยงานหารายได้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย