ปณิธาน
     ศูนย์บริการวิชาการเป็นหน่วยงานกลางที่จะตอบสนองต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการโดยการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีในสาขาวิชาการต่างๆ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเผยแพร่และประยุกต์ใช้อย่างสูงสุดให้กับสังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยผ่านทางการจัดฝึกอบรม ประชุมและสัมมนาวิชาการ กิจกรรมค่ายวิชาการ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ