ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ เลขประจำตัว                    ชื่อ - สกุล
1 11874 นาย ชินวัตร ยานารส
2 11891 นาย ธนกร ลือสุวรรณ์
3 11898 นางสาว ทรรศนีย์ คำป้อ
4 11901 นางสาว ธิดารัตน์ ทองจันทร์
5 11902 นาย ธีรภัทร มณีวงค์
6 11910 นางสาว นันทวัน แซ่หว้า
7 11915 นางสาว บุญธิตา ฉีทัง
8 11925 นางสาว พรรณี เรือนแก้ว
9 11939 นางสาว มนัสชนก นันติ
10 11965 นาย วิสัน คำวัง
11 11969 นางสาว ศิรินธร เพ็งมีศรี
12 12015 นาย สิรภพ ไปเร็ว
13 12582 นางสาว สุภาพร จิตติวัฒน
14 12806 นางสาว นิสา จิตติวัฒน
15 12812 นางสาว ยุภา จิตติวัฒน
16 12813 นางสาว หมี่ชู แลงี
17 12814 นางสาว ศรินญา ไชยอาม
18 12838 นางสาว ลลิตา วงสร้างเงิน
19 12872 นางสาว สุภานิดา สายโพธิ์
20 13087 นางสาว อรทัย ก้อนนคร