ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

ที่ เลขประจำตัว                  ชื่อ - สกุล
1 12619 เด็กหญิง ภัสสร ใจอุ่น
2 12623 เด็กหญิง ภัคนันท์ บัวดอกตูม
3 12625 เด็กชาย กฤษฎา สิงห์คงเมือง
4 12626 เด็กชาย ชัยวัฒน์ โรงทา
5 12635 เด็กหญิง อัจฉรา ยาวิชัย
6 12640 เด็กหญิง วัณนิภา กันธิยะ
7 12655 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ใจหมั้น
8 12670 เด็กหญิง ณัชชา ลิ่มณี
9 12677 เด็กชาย จักรพงศ์ เจริญชน
10 12692 เด็กชาย พีระภัทร กรีรัตยากร
11 12701 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ แสงจ้อย
12 12702 เด็กหญิง ศิริพร สมประสงค์
13 12703 เด็กชาย สภัทร์พร ลือสุวรรณ์
14 12708 เด็กชาย สุข คำยอด
15 12717 เด็กหญิง บัวหอม นามใส่
16 12723 เด็กหญิง พัทรนันท์ กันคำ
17 12730 เด็กชาย เขมวริษฐ์ เสนาป่า
18 12743 เด็กหญิง แก้วตา มณีรัตน์
19 12748 เด็กชาย อัครพล สุภามูล
20 12762 เด็กชาย ปุริมพรรษ์ เหรียญเจริญสุข
21 12771 เด็กชาย ภัทรนันท์ พูลภิญโญ
22 12775 เด็กชาย นพกรณ์ ธรรมวงค์
23 12776 เด็กชาย เทียนชัย จับใจนาย
24 12787 เด็กชาย อดิศร จิตวรางคณา
25 12788 เด็กชาย อดิศัย จิตวรางคณา
26 12794 เด็กหญิง ศุภกร จิตไมตรีกุล
27 12799 เด็กหญิง แพรวา รักษ์เกียรติคุณ
28 12803 เด็กชาย ธนธร กิณะนา
29 12834 เด็กหญิง รัชนีกร กองมา
30 12855 เด็กชาย เอกชัย ขวัญชัยประทาน
31 12857 เด็กชาย อาเหว่ย เฌอช่อ