Framdrift


Infrastruktur:

Siste om infrastrukturutvikling:

 • 12/6-17: Hordaland sitt andre intervjustudio opnar i Sund SUND:  12.juni (2017) starta det andre offentlege intervjustudioet i Hordaland. Frå no og dei næraste vekene kan alle innbyggarane i Sund ta med seg slektningar, naboar, arbeidskameratar eller kven ...
  Lagt inn 27. jun. 2017, 23:53 av Bjørn Enes
 • 29/5-17: Os sogelag gjennomfører sine fyrste opptak I helgja 26-29 mai lånte Os Sogelag kamera, stativ og minnekort for å gjennomføra sine fytrste intervju. Opptaka er kopiert over på Os sogelag sin eigen disk og er ...
  Lagt inn 5. jun. 2017, 23:04 av Bjørn Enes
 • 24/5-17: Sund Bibliotek / Sund Sogelag gjer sine fyrste opptak Onsdag 24. mai flytta Memoar sitt Drop-inn-studio frå Bergen til Os Folkebibliotek, og gjennomførte to intervjuopptak i samarbeid med biblioteket og kommunen si kultureining. Forteljarane var Johannes Høyland ...
  Lagt inn 5. jun. 2017, 23:03 av Bjørn Enes
 • 22/3: Kva kostar eit bibliotekstudio? I diskusjonane med kultureininga / biblioteket i Sund kommune, vart Memoar oppmoda til å gi eit råd om kva eit intervjustudio i Sund bibliotek bør kosta. Forslaget vil vera interessant også ...
  Lagt inn 23. mar. 2017, 04:13 av Bjørn Enes
 • 16/1: "Eldprøve" for mobilstudio Under eit tredagars kurs for tilsette i Bymuseet, vart mobilstudio brukt for fyrste gong. Tre veteranar frå Bergen Brannkorps vart intervjua i Bergen gamle brannstasjon. Heile "eldprøven" er gjennomgått i ...
  Lagt inn 28. jan. 2017, 02:05 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 5 av 11. Vis mer »


Målsetjingar - infrastrukturutvikling:
Studio: Videreutvikle Studio 1 i Bergen og aktivitetane rundt det.
Kjøpe og drifte eit mobilt intervjustudio som kan lånast og leigast ut til prosjekt, bibliotek, lokalarkiv, historielag, musé eller andre som vil forsøke å starte innsamling av munnleg historie. Arkiv

Arkiv: Etablera og drifta eit mellombels arkiv for munnleg historie
Arbeide med lokale, regionale og nasjonale arkiv for å få etablert eit eller fleire offentlege arkiv for munnleg historie Publisering;

Publisering: Drifta og vidareutvikla nettsida www.Memoar.no og undersidene ( Sjofart.Memoar.no, Bergen.Memoar.no, Industri.Memoar.no, Motkultur.Memoar.no etc).

Ta del i samarbeid om å utvikla av Minne.no og / eller andre arkiv og delingsmedium som kan verkeleggjera visjonen vår om eit medium for munnleg historie i Noreg.

Kompetanse


 

Siste om kompetanseutvikling:

 • 27/1-17: Oppsummering av pilotkurs i samarbeid med Bymuseet I dagane 9., 16 og 26. januar 2017 gjennomførte sju medarbeidarar i Bymuseet og Bjørn Enes frå Memoar samlingar etter eit "intensiv-opplegg" av Memoar sitt introduksjonskurs til praktisk arbeid ...
  Lagt inn 28. jan. 2017, 02:20 av Bjørn Enes
 • 15/11-16: Ny bok om minneteori frå Ingar Kaldal Professor Ingar Kaldal (NTNU) kjem i november -16 med boka "Minner som prosesser i sosial- og kulturhistorie" på Cappelen forlag. Dette er ei viktig hending i utviklinga av munnleg historie ...
  Lagt inn 14. nov. 2016, 00:16 av Bjørn Enes
 • 14/11: Diskusjon om kompetanseutvikling saman med større museum Memoar har i dag foreslått eit konkret samarbeid med eit større museum i Hordaland. Forslaget er resultat av ein disusjon over telefon i førre veke. Det går kort fortald ut ...
  Lagt inn 13. nov. 2016, 23:36 av Bjørn Enes
 • Nytt kurs og erfaringsutveksling 12 NOV. Etter oppslaga i BT og NRK har det kome ein del ny medlemmer som også etterlyser kurs. Eg har gjort avtale med Biblioteket om nytt kurs 12. NOV. 
  Lagt inn 27. okt. 2016, 04:12 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 4 av 4. Vis mer »Målsetjingar - kompetanseutvikling:
Fagutvikling: Å utvikla ein debatt om forståing og prakisering av omgrepet "munnleg historie":
Me ynskjer å gjennomføra ein nasjonal workshop om dette hausten 2016, og fylgje opp med faglege arrangement seinare i prosjektperioden. 

Kurs: Å utvikla og arrangera to slags introduksjonskurs til munnleg historie:
◦ Eit kort og praktisk innføringskurs for nybegynnerar om å bruke intervjustudio, arkiv- og publiseringsløysing.
◦ Eit grundigare introduksjonskurs for profesjonelle (tilsette i arkiv, bibliotek og museum, frilansarar etc), aktive medlemmer av Memoar og/eller andre organisasjonar.

Etikk/juss: Standardiserte samtykkedokument:
◦ I prosjektperioden vil me utvikla og ta i bruk eit avtalesystem som slår fast at det er forteljaren (den som vert intervjua) som er eigaren av ytringa og som bestemmer korleis ho skal kunne delast og/eller brukast (kva for creative commons-lisens som skal gjelde).

Dokumentasjon: Kvalitetssikre dokumentasjonsmetode:
◦ Det trengst ei kritisk evaluering, revisjon og standardisering av denne metodikken. Amb.
• Emneordstagging:
◦ I løpet av prosjektperioden ynskjer me å emneordstagga alle opptak i det mellombels arkivet, og å laga ei rutine for emneordstagging av alle nye filar.

Bruksmåter: 
Me vil gjennomføra minst eit prosjekt saman med eit museum der utdrag av munnlege minneopptak blir brukte som element i utstilling.
• Geotagging: Me ynskjer me å gjennomføra minst eit prosjekt der me samlar munnlege forteljingar for bruk i ein mobil applikasjon der brukaren automatisk får opp utdrag av forteljingane på nettbrett/telefon når ho/han nærmar seg det punktet som forteljinga handlar om.

 Publikumsarrangement 
Me vil gjennomføre  fleire publikumsarrangement med formidling av munnlege forteljingar om levd liv. 

Kunnskapsdeling: Erfarings- og kunnskapsdeling gjennom blogg. Bloggen Framdrift.Memoar.no kan vere starten på arbeidet med ei norsk handbok for munnleg historie.

Organisasjon 
Siste om organisasjonsutvikling:

 • 1/6-17: Memoar søker om å forlenga KUP-prosjektet med to år Som det vart signalisert i søknaden i 2016, rekna Memoar med at det vil trengast meir enn eitt år for å byggja opp infrastruktur, kompetanse og organisasjon rundt munnleg historie ...
  Lagt inn 19. jun. 2017, 22:09 av Bjørn Enes
 • 9/3-17: Spennande samarbeidsidear i Sund Referat frå møte i Sund 9. mars 2017 Møtet var kome i stand etter avtale mellom Laila Klemetsaune (leiar av kultureininga i Sund) og Bjørn Enes (leiar av Memoar). I ...
  Lagt inn 9. mar. 2017, 05:09 av Bjørn Enes
 • 14/2-17: Alle bibliotek og sogelag i Hordaland fekk tilbod om å låne mobilstudio Etter at mobilstudio no er på plass, er det klart for å utvida arbeidet med minnesamling til resten av Hordaland. Derfor sende me fylgjande brev til alle bibliotek og sogelag ...
  Lagt inn 21. feb. 2017, 22:05 av Bjørn Enes
 • 12/1-17: Fire nye samarbeidsidear mellom Memoar og Bergen Bibliotek 17-01-12 - Møte med Sverre Helge Bolstad og Lars Christian Bjørknes. Møtet vart helde i Studio 1 etter initiativ frå Bjørn. Møtet resulteterte mellom anna i fylgjande: 1. Redigering ...
  Lagt inn 12. jan. 2017, 03:43 av Bjørn Enes
 • 4/11-16: Medlemsbrev # 1 Aktiviteten i Memoar er alt no så manfaldig at det er vanskeleg å halde oversynet. Og i beste fall kjem det berre til å bli "verre" - det melder seg nye ...
  Lagt inn 3. nov. 2016, 23:37 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 5 av 7. Vis mer »Målsetjingar -  organisasjonsutvikling::
Prosjektorganisering: Saman med faglege, sivile og gjerne kommersielle organisasjonar skal me utvikla fleksible og effektive samarbeidsmåtar gjennom minst seks minnesamlingsprosjekt med videointervju av primærkjelder. Aktuelle prosjekt er:
Hordaland: Å bygge fagleg og organisatorisk nettverk i Hordaland med
 • andre frivillige organisasjonar. 
 • Biblioteks-, arkiv- og museumstilsette, private stiftingar, fond, organisasjonar og kulturnæringar, 
 • Forskarar, akademikarar og kunstnarar er også viktige i det regionale nettverket. ​
Noreg
 • Bygge ut Memoar som sjølvstendig organisasjon.
 • Utvikla eit norsk nettverk for munnleg historie og minnekultur
Internasjonalt:
 • Videreutvikla kontakten med Oral History Society i Storbritania og Oral History Association i USA og tilsvarande.