Strona główna‎ > ‎

Praktyki zawodowe studentów

 

Zasady  organizowania i zaliczania praktyk dyplomowych w roku akademickim 2016/2017

Informacja dla studentów III roku

(w roku akad. 2017/2018 obowiązywać będą podobne zasady organizowania praktyk zawodowych - dokument (daty) zaktualizowany będzie bezpośrednio przed semestrem letnim)

 

 

    1.   W roku akad. 2016/2017 studenci III roku są obowiązani do odbycia w okresie wakacji 4 tygodniowych praktyk zawodowych (co najmniej 160 godzin pracy w czasie nie krótszym niż 4 tyg.).  Praktyki powinny być przede wszystkim związane z kierunkiem studiów i w miarę potrzeby również z pracą dyplomową.


2.  Zaleca się, aby miejsce (zakład pracy) i program praktyk uzgodnione były z opiekunami prac dyplomowych, kierując się założeniami i zakresem prac dyplomowych. Natomiast termin odbycia praktyki określony powinien być w oparciu o ustalenia dokonane przez studentów podczas wstępnych rozmów w przedsiębiorstwach. Pierwszy dzień praktyki powinien przypaść w poniedziałek, a ostatni - w piątek. Uwzględnione muszą tu być nie tylko wytyczne organizacji roku akademickiego, ale również możliwości przyjęcia studentów na praktykę przez przedsiębiorstwa. Uzgodnienie praktyki w wybranym przedsiębiorstwie potwierdzone powinno być pieczęcią w Karcie Praktyk Zawodowych, którą pobrać można w dziekanacie. W wyborze przedsiębiorstwa najważniejsze jest zachowanie zgodności prac wykonywanych przez studenta z kierunkiem studiów.

3.    Na okres praktyki odbytej w kraju studenci zostaną ubezpieczeni od NNW. Natomiast w przypadku praktyk zagranicznych muszą ubezpieczyć się od NNW osobiście w dowolnym towarzystwie ubezpieczeń. W takim wypadku, wymagane jest dołączenie do Karty Praktyk Zawodowych kserokopii polisy ubezpieczenia NNW na okres praktyki. Honorowane są wcześniejsze ubezpieczenia NNW zawarte poprzez dziekanat lub indywidualnie przez studentów, o ile ich warunki obejmują praktyki zawodowe. Dziekanat - na podstawie danych z Karty Praktyk Zawodowych - przygotowuje wtedy umowę o organizację praktyki i przesyła ją do podpisania do przedsiębiorstwa (zakładu pracy). Czynności w przedsiębiorstwach prowadzące do podpisania umowy studenci załatwiają osobiście. Wszystkie sprawy organizacyjne związane z organizacją praktyk powinny być zakończone do 22 maja 2017 r.

4.      Zgłoszenie się studentów do zakładu pracy na praktykę oraz szkolenie bhp musi być potwierdzone odpowiednim wpisem w Karcie Praktyki Zawodowej.

5.    Po zakończeniu praktyki studenci opracowują krótki raport z jej przebiegu w Karcie Praktyki Zawodowej, zwracając szczególną uwagę na wykonane prace, opracowane projekty oraz nabyte umiejętności. W przypadku większych opracowań (np. zebrania materiałów do pracy dyplomowej, które należy przedstawić promotorowi) można je wymienić w specjalnym wykazie raportu. Raport musi być potwierdzony przez opiekuna praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie/zakładzie pracy.

6.  Przedsiębiorstwo (zakład pracy) powinno wypełnić zaświadczenie o odbyciu praktyki w Karcie Praktyki Zawodowej. Musi ono być potwierdzone przez kierownika przedsiębiorstwa (zakładu pracy). Dokonuje on również oceny jej przebiegu i określa stopień zrealizowania programu.

7.  Zaliczenia praktyk dokonuje Wydziałowy Kierownik Praktyk Zawodowych w terminie do końca października 2017 r. (dla kier. Energetyka i Inżynieria Materiałowa – do końca sesji poprawkowej, tj. do dnia 19.09.2017 r.) w wyznaczonych dniach (godzinach), podanych do wiadomości na stronie internetowej. Zaleca się, aby studenci zgłaszali się do zaliczenia praktyki zaraz po rozpoczęciu sesji poprawkowej. Zaliczenie praktyk następuje na podstawie rozmowy zaliczającej i kompletu prawidłowych zapisów w Karcie Praktyki Zawodowej. W roku akad. 2016/2017 praktykom zawodowym przydzielono 4 pkt. ECTS. Zaliczenie praktyk jest odnotowywane w protokole i w systemie Moja PG. Odbycie i zaliczenie praktyk uregulowane jest w Regulaminie odbywania praktyk zawodowych Politechniki Gdańskiej (Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora PG nr 2/2011 z 28 stycznia 2011 r.). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej.

8.    Wyjaśnień w sprawie organizacji i zaliczania praktyk zawodowych udzielają: dr inż. R. Rytlewski (tel. 58 347 1379, p. 228, wtorek – godz. 13-14 (także w innym dogodnym czasie) oraz Dziekanat. Informacje o praktykach są zamieszczane również na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego PG (http://www.mech.pg.gda.pl/o-wydziale/pracownicy/rytlewski-rajmund/ ).


Dokument zmieniony: 17.01.2017

 

 

Procedura organizacji praktyk zawodowych w roku 2017

(w roku akad. 2017/2018 obowiązywać będzie podobna procedura organizowania praktyk zawodowych - dokument (daty) zaktualizowany będzie bezpośrednio przed  semestrem letnim)

 

 

 


           1.      Pobrać w dziekanacie Kartę Praktyk Zawodowych (KPZ).


2.      Zaleca się, aby student z Kartą Praktyk Zawodowych zgłosił się do promotora pracy dyplomowej i dokonał z nim ustaleń miejsca jej odbycia i programu praktyki (nie jest to obowiązkowe). W przypadku opóźnień w wydaniu prac dyplomowych przez Katedry, należy jedynie dopilnować, aby charakter praktyki był zgodny z kierunkiem studiów lub specjalnością.

3.      Z KPZ należy zgłosić się do wybranego / wskazanego przedsiębiorstwa celem uzgodnienia terminu i warunków odbycia praktyki. Czynności te powinny być potwierdzone pieczęcią przedsiębiorstwa na KPZ (pieczęć z nazwą i adresem przedsiębiorstwa).

4.      W przypadku praktyk odbywanych za granicą, na okres praktyki zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW w dowolnym zakładzie/towarzystwie ubezpieczeniowym, przy czym uznawane są wcześniej zawarte ubezpieczenia NNW (np. ubezpieczenie wykupione poprzez dziekanat WM PG, ubezpieczenie w ramach karty Euro<26 itp.)

5.      KPZ wraz z kserokopią polisy ubezpieczenia NNW (tylko dla praktyk zagranicznych) oddać w dziekanacie,  gdzie w oparciu o dane studenta i ww. uzgodnienia przygotowana będzie umowa dotycząca praktyki.

6.      Odebrać 2 egz. umowy i KPZ z dziekanatu i doprowadzić do podpisania umowy przez przedsiębiorstwo (lub zlecić wysłanie umowy pocztą przez           dziekanat).

7.      Przed rozpoczęciem praktyki zwrócić 1 egz. podpisanej umowy do dziekanatu. Ten etap procedury powinien być zakończony do dnia 22.05.2017 r.

8.      W wyznaczonym terminie odbyć praktykę.

9.      Po odbyciu praktyki sporządzić raport z jej przebiegu oraz dopilnować, aby przedsiębiorstwo potwierdziło raport oraz wypełniło zaświadczenie o odbyciu praktyki w KPZ. Zaświadczenie musi być podpisane przez kierownika przedsiębiorstwa.

10. Zgłosić się na rozmowę i złożyć KPZ Wydziałowemu Kierownikowi Praktyk Zawodowych (dr inż. Rajmund Rytlewski, p. 228 bud. WM) do zaliczenia praktyki, co odnotowywane jest w KPZ i protokole. Obowiązuje tu termin: do końca października 2017 r., a dla kier. Energetyka i Inżynieria Materiałowa – do końca sesji poprawkowej, tj. do dnia 19.09.2017 r. W roku akad. 2016/2017 praktykom zawodowym nadano 4 pkt. ECTS.

           Załączniki:

                1.        Zarządzenie Politechniki Gdańskiej nr 2/2011 z dnia 28 stycznia 2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu odbywania praktyk zawodowych Politechniki Gdańskiej.

2.        Regulamin praktyk zawodowych studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego w dniu 24.06.2009 r.

3.        Karta praktyk zawodowych - 2013

4.        Ramowy program praktyk zawodowych– wzór 2  (przykład)

 

 Dokument zmieniony: 17.01.2017


Dr inż. Rajmund Rytlewski, (03/2015) 04/2016

 

========================================================================================================================

 O G Ł O S Z E N I E   2018

Spółka Fama Sp. z o.o.  w Gniewie (dawniej Fabryka Urządzeń Okrętowych) przyjmie na praktykę zawodową 2 studentów Wydziału Mechanicznego. Obecnie Fama jest nowoczesnym przedsiębiorstwem o różnorodnej produkcji mechanicznej. Informacje o przedsiębiorstwie można znaleźć na stronie internetowej: https://www.fama-gniew.pl . Tam też podane są dane teleadresowe do spółki: 

FAMA Sp. z o.o.
   ul. Przemysłowa 1
   83 – 140 Gniew
   Polska

   tel.: + 48 58 530 76 00 ÷ 05
   fax: + 48 58 530 76 06

   e-mail: sekretariat@fama-gniew.pl 

Zachęcam do odbycia tam praktyk. Gniew jest dobrze skomunikowany z Tczewem, Malborkiem, Kwidzynem i Trójmiastem. Poza tym, zwykle w takiej sytuacji, że przedsiębiorstwo zgłasza chęć przyjęcia studentów na praktyki, kończy się to ofertą zatrudnienia.

========================================================================================================================

 O G Ł O S Z E N I E   2017

Eaton Automotive Components Sp. z o.o.

83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 55

Tel. +48 58 53 29 714

Dział Rozwoju Produktu: Supercharger / Engine Air Management

Poszukuje kandydatów do odbycia praktyk wakacyjnych w biurze konstrukcyjnym i dziale testów.

 Poszukujemy osób o profilu zainteresowań i umiejętności z zakresu mechaniki konstrukcji lub automatyki lub mechatroniki.

Oferujemy możliwość poznania i aktywnego udziału w pracach i projektach w obszarach:

 - Wsparcia bieżących produktów i obsługi produktu, m.in..

Analiza reklamacji,

Zbieranie i analiza danych z linii montażu, działu testów itp..

Proponowanie zmian konstrukcyjnych, usprawnień, rozwiązywanie problemów.

- Wsparcia projektów rozwojowych prowadzonych w dziale, (w zależności od umiejętności):

Współpraca w rozwoju i walidacji nowych produktów

Tworzenie planów walidacji (DVP&R)

Analizy uszkodzeń i ryzyka (risk assessment, DFMEA)

Udział w przeglądach projektów (gate review)

- Wsparcia projektów i analiz opłacalności projektów oszczędnościowych

Wcześniej nabyte umiejętności i doświadczenie w powyższym zakresie mile widziane.

Zastrzegamy sobie możliwość przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych z wybranymi kandydatami.

 Praktyki są płatne, oczekiwany okres trwania: minimum 2 miesiące (może być z przerwą).

W przeszłości zdarzało się, że praktykanci otrzymywali oferty pracy na stałe, więc jest to też okazja na zdobycie doświadczenia zawodowego a może i stałej, ciekawej pracy w przyszłości.

 

Zachęcam do aplikowania,

Michał Bąk

Dyrektor Działu Rozwoju Produktu – Supercharger – Engine Air Management, EMEA

Eaton Automotive Components, Tczew – Polska

83-100 Tczew, ul. 30 Stycznia 55

Tel. biuro:      +48 58 53 29 714

Aplikacje (CV, podanie) można składać do kierownika praktyk zawodowych na Wydziale Mechanicznym PG dr inż. Rajmunda Rytlewskiego, p. 228

===========================================================================================================================

O G Ł O S Z E N I E

Wiha Werkzeuge Sp. z o. o.

ul. Budowlanych 10 b
80-298 Gdańsk 

Telefon: +48 58 762 38 30
Faks: +48 58 762 39 00


STUDENCIE

Jesteśmy zakładem produkcyjnym, spółką-córką jednego z największych na świecie producentów narzędzi ręcznych do użytku profesjonalnego w przemyśle i rzemiośle.

W Polsce zakład produkcyjny działa od 2005 roku.

Spółka Wiha zaprasza w tym roku na praktyki w okresie wakacyjnym trzy osoby do następujących projektów:

1. Organizacja produkcji:

   -zasadność wprowadzenia systemu wewnętrznej logistyki,

   -stworzenie systemu Kanban wkładek,

   -pomiar i analiza czasów procesów i przezbrojeń,

   -badanie migawkowe wybranych pracowników.

2. Analiza procesów pod kątem technicznym:

   -lista czynności, które mogą zostać objęte poszczególnymi stopniami TPM -sprawdzenie wprowadzenia czynności TPM na czas pracy (pracownik/maszyna) -instrukcje opisujące sposoby działania przy najczęściej występujących problemach produkcyjnych

   -stworzenie bazy wagowej i czasowej artykułów.

3. Analiza procesów pod katem techniczno-organizacyjnym:

   -tworzenie instrukcji oraz kart audytowych,

   -aktualizacji bazy pomocy produkcyjnych i ich oznaczanie,

   -aktualizacji bazy lokalizacyjnej artykułów na magazynie,

   -zwiększenie sprawności układu sprężonego powietrza.

SPRAWDŹ NAS !

Osoba kontaktowa: Marek Klimkiewicz, adres e-mail: marek.klimkiewicz@wiha.com

======================================================================================================================

 


Ċ
Rajmund Rytlewski,
21 maj 2013, 05:33
Ċ
Rajmund Rytlewski,
19 kwi 2013, 15:52
Ċ
Rajmund Rytlewski,
17 kwi 2013, 08:10
Ċ
Rajmund Rytlewski,
9 kwi 2011, 00:24
Ċ
Rajmund Rytlewski,
12 kwi 2011, 12:38
Ċ
Rajmund Rytlewski,
25 maj 2011, 01:11
Ċ
Rajmund Rytlewski,
9 kwi 2011, 00:22
Ċ
Rajmund Rytlewski,
9 kwi 2011, 00:24
ĉ
Rajmund Rytlewski,
9 kwi 2011, 00:24
Ċ
Rajmund Rytlewski,
10 maj 2011, 04:53
Ċ
Rajmund Rytlewski,
29 kwi 2011, 05:10
Comments