หน้าแรก

ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ


 https://sites.google.com/a/mcu.ac.th/e_exam/examsum_2_2560
ตารางสอบทุกคณะ ภาคเรียนที่ 2/2560

 https://sites.google.com/a/mcu.ac.th/e_exam/exam-eng-bud_2_60
ตารางสอบคณะพุทธศาสตร์ ภาคเรียน 2/2560
(Faculty of Buddhism)
 https://sites.google.com/a/mcu.ac.th/e_exam/exam_eng_hum_2_2560
ตารางสอบคณะมนุษยศาสตร์ ภาคเรียน 2/2560
(Faculty of Humanities)
 
https://sites.google.com/a/mcu.ac.th/e_exam/control_room

ตารางคุมห้องสอบหลักสูตรไทย
ภาคเรียน 2/2560
 
https://sites.google.com/a/mcu.ac.th/e_exam/control_room_eng

ตารางคุมห้องสอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
คณะพุทธศาสตร์  และ คณะมนุษยศาสตร์

 
https://sites.google.com/a/mcu.ac.th/e_exam/re_send_exam?previewAsViewer=1

รายการรับ-ส่งซองข้อสอบ