ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
เลขที่ 97 หมู่ที่ 14 บ้านโนนเหลี่ยม 
ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044-056-022มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ