ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อกท.หน่วยมหาสารคาม



Slideshow maker (using Google Slides)



กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้สู่ผู้นำเกษตรกรในอนาคตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อกท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี



วิดีโอ YouTube





Comments