ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อกท.หน่วยมหาสารคาม


                                          งานประชำสัมพันธ์                                         


Slideshow maker (using Google Slides)

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

   

Slideshow maker (using Google Slides)

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้มีการประชุมสมาชิกชมรม
เป็นครั้งที่1  ประกอบด้วย ชมรมพืชศาสตร์ ชมรมสัตวศาสตร์ ชมรมคอมพิวเตอร์ ชมรมการบัญชี 
และชมรมช่างกลเกษตร

Slideshow maker (using Google Slides)

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

     วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 
ได้ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการชมรม และคณะกรรมการหมู่บ้าน  เพื่อเป็นแนวทางของการทำงาน อกท.หน่วยมหาสารคาม พร้อมเสริมสร้างความสามัคคีให้สมาชิก

Slideshow maker (using Google Slides)

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้สู่ผู้นำเกษตรกรในอนาคต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

Slideshow maker (using Google Slides)

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้สู่ผู้นำเกษตรกรในอนาคตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อกท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


วิดีโอ YouTube

Comments