Prologue

ยินดีต้อนรับสู่การจัดการความรู้ออนไลน์ ของพระมหาสุขชาน  ชาครธมฺโม 

หน้าไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง best practice ที่ดีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน เพื่อนำเสนอความรู้ในส่วนตัวแก่ผู้ร่วมงาน   

งานนี้ เชิญชวนทุกคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างจริงจัง มาร่วมกันทำให้การจัดการความรู้เกิดขึ้นครบถ้วนกระบวนการ  ทั้งการค้นหาความรู้ การจัดเก็บความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการนำความรูไปประยุกต์ใช้งาน 

วงจรการจัดการความรู้วนเวียนบรรจบเป็นรอบๆ แต่ผลงานที่ได้รับ คือการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด
การปฏิบัติงานตามภาระที่ได้รับมอบหมายจะสำเร็จได้ ก็ด้วยการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย ฉะนั้น ความรู้ส่วนแต่บุคคลนั้นย่อมสำคัญและมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานของฝ่ายอื่นลุล่วงไปได้ด้วยนี้ ดังนั้นการแลกเปลี่ยนความรู้กันในระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัยนี้ยิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาอย่างสูงสุด
Comments