จัง

  นายชาญณรงค์  สินสุวรรณ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08-5781-8206

 
 

ประยุทธ

นายประยุทธ์  โขขัด

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญพิเศษ       

08-1187-1105

sontanawan

  นางศรธนวรรณ์  เจ้ยทองศรี

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ    

08-1094-4799

nantarat

  นางสาวนันทรัฐ  คงดำ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

08-6017-7823

เมสซี่

นางสาวศศิพิชญ์  นิลไพรัช

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

08-7047-3838

ทน

นายทนงศักดิ์  ไทรงาม

นักวิชการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

08-7623-1220

pimonliya

นางพิมลริยา  ศิลวิศาล

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

08-4060-6838

 ภิญโญ

นายภิญโญ  ช่วยแจ้ง

ช่างสี 3

08-6267-7634

วจนา

  นางสาววัจนา  ไกรเทพ

พนักงานราชการ

08-4632-5913

pornnapa2

นางสาวพรนภา  ชุมเชื้อ

พนักงานราชการ

08-0523-4707

ปราณี

  นางปราณี  ขุนนุ้ย

แม่บ้าน

08-9475-5003

นที

นายนทื  วงษ์มาก

พนักงานขับรถ

09-3983-4615

สวัสดิ์

  นายสวัสดิ์  ส่งแสง

พนักงานขับรถ

08-6951-6478

panudach

นายภานุเดช  ชำนาญกิจ

พนักงานขับรถ

08-7624-9699