ข่าวสารน่ารู้/ประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ“....สู่เส้นทางครูมืออาชีพ..” 

วันที่ 17-19 มกราคม 2558

                 ณ โรงแรมอีโค่อินน์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

  

นางกันยา  ใจสมุทร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


วันที่ & เวลาหน้าเว็บย่อย (1): งานวินัยและนิติการ