สพม.นครราชสีมา #ร่วมรณรงค์

#ไม่สนับสนุนการเล่นพนันฟุตบอล

มาตรการป้องกัน

๑.ครู บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน

๒.ยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกันการทะเลาะวิวาท

๓.ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง ใน - นอก สถานศึกษา

๔.สถานศึกษาอาจจะบันทึกเทปการแข่งขันให้ดูในเวลาที่เหมาะสม

๕.ผู้ปกครองดูแลใกล้ชิด (การใช้เงิน - ใช้อินเทอร์เน็ต)

๖.ตรวจสอบการมาสายของนักเรียนรวมไปถึงการมาสายของครู

๗.สถานศึกษาร่วมรณรงค์ให้ความรู้ หยุดการเล่นพนันบอลทุกรูปแบบ

๘.หากพบการเล่นพนัน ให้รีบแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องทันที

นายสวาท ฦาชา 

ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครราชสีมา 

ว่าที่ร้อยตรีภควัต อยู่พร้อม 

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครราชสีมา 

นางสาวไพลิน  หวังกลุ่มกลาง

นักวิชาการศึกษา

ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


เอกสารหลักฐานประกอบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา


                กรณีการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาพักแรม ตามระเบียบ ฯ ข้อ 5(3) ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย             การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563

1.โครงการ / ต้นเรื่อง - โครงการ หรือต้นเรื่องที่จะพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

2.หนังสือชี้แจง - หนังสือชี้แจงกรณีส่งหนังสือล่าช้ากว่า 15 วัน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน 

ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562 (หากไม่เกินไม่ต้องจัดส่ง)

3.คำสั่ง - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

4.รายชื่อ - รายชื่อครูผู้ควบคุม,รายชื่อนักเรียน

5.เอกสารขออนุญาตผู้ปกครอง - แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

6.เอกสารประกันชีวิต - ประกันชีวิตหมู่นักเรียน

7.กำหนดการ - กำหนดการ การเดินทางและกิจกรรม

8.แผนที่ - แผนที่เส้นทาง

9.เอกสารรถยนต์


เอกสารตามข้อ 1 – 9  จำนวน อย่างละ 1 ชุด

คู่มือการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา.pdf

#ประชาสัมพันธ์

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

https://imso.obec.go.th/web66/

ขั้นตอนการจัดการศึกษาในระบบ

แบบฟอร์มที่ใช้

เกียรติบัตร โครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ปี 2565

ว่ายน้ำเพื่อชีวิต 2565 สำนักงานเขตพื้นที่กา.pdf