นายสมเกียรติ  ชิดไธสง

ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครราชสีมา 

นายณัฐพงศ์  ฝอดสูงเนิน 

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครราชสีมา 

นางสาวไพลิน  หวังกลุ่มกลาง

ผู้อำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Facebook
บุหรี่ไฟฟ้า แขวนไว้หน้าเว๊ปไซค์กลุ่มฯ.pdf
คู่มือสถานศึกษาสีขาว สพม.นม.pdf

ขั้นตอนการจัดการศึกษาในระบบ