แนะนำครู


แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์21 มิ.ย. 2561 21:36โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2561 21:39 ]


นายชาตรี  ตรวจนอก  
วิชาเอก  ค.บ.ฟิสิกส์  
จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แนะนำครูใหม่โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์5 เม.ย. 2561 19:27โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม


นางสาวณัฐธิดา  สินทรัพย์ 
จบ ป.ตรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครรราชสีมา

แนะนำครูใหม่โรงเรียนบึงพะไล

โพสต์29 ธ.ค. 2560 00:11โดยโรงเรียนบึงพะไล สพม.31   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2561 22:31 ]


นางสาวเพ็ญพร  ถวิลนอก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ค.บ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

โพสต์27 ธ.ค. 2560 22:22โดยโรงเรียน หนองบัวละครวิทยา


นางสาวกนกลดา ไมยะปัน
เอกคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนะนำครูใหม่ โรงเรียนสีดาวิทยา

โพสต์26 ธ.ค. 2560 18:10โดยโรงเรียน สีดาวิทยานายนพพร เสนีย์คุปต์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
วิชาเอก ...
ป.ตรี //วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ราชภัฏเพชรบุรี
ป.โท // วิทยาศาสตรศึกษา (ฟิสิกส์) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์25 ธ.ค. 2560 23:46โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม


นางสาวสุพักตร์  เลยกลาง
วิชาเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนางนทีรัตน์   แหวนจะโป๊ะ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
คณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

แนะนำคุณครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์3 ส.ค. 2560 21:38โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม


นางสาวสุรัชดา ขนอ่อน 
วิชาเอก สังคมศึกษา
จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
คณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

นางสาวรัญวิษาพัทธุ์ ปราบมาลัย 
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

โพสต์28 พ.ค. 2560 23:59โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา

นายภูมิภัทร    พักเย็น
ศษ.บ. คณิตศาสตร์

แนะนำครูใหม่โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

โพสต์18 พ.ค. 2560 21:37โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 00:00 ]

นางสาวสุนิษา  กลิ่นศรีสุข
สาขาวิชาเอกศิลปะศึกษา


นางขวัญเรือน  ลาดนอก
สาขาวิชาเอกวัดผลและประเมินผล

แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์17 พ.ค. 2560 00:14โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม

นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน 
วิชาเอก ดนตรี

นางสาวทิพย์สุริยะ  วณิชภาคิณ 
วิชาเอก พลศึกษา

นางสาวบุญญานี  ใจสูงเนิน
วิชาเอก ภาษาไทย


1-10 of 46