แนำนำผู้บริหารโรงเรียน



แนะนำผู้บริหาร นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนภู่วิทยา

โพสต์12 ต.ค. 2561 01:35โดยโรงเรียน ภู่วิทยา


แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์8 ต.ค. 2561 03:07โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม


นางพัชรี รักษาสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
วุฒิการศึกษา ศษ.ม การบริหารการศึกษา

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

โพสต์31 ต.ค. 2560 03:53โดยโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์


ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภักดีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง

โพสต์19 ต.ค. 2560 08:32โดยโรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2560 23:10 ]


นางอรทัย  พยัคฆ์มะเริง
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  ศษ.ม บริหารการศึกษา


แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล

โพสต์16 ต.ค. 2560 20:08โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2560 20:21 ]

นายวรณัฐ  ทีบัวบาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท กศ.ม.การบริหารการศึกษา

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

โพสต์18 พ.ค. 2560 21:11โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

นายวิเชียร  ทองคลี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล

โพสต์15 ธ.ค. 2559 06:57โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง

นายสุพจน์  เที่ยงน้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  ศศ.ม. บริหารการศึกษา

แนะนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

โพสต์4 ธ.ค. 2559 21:54โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 12:42 ]


ดร.มะลิวัน  ศรีโคตร  
ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

โพสต์29 พ.ย. 2559 19:04โดยโรงเรียน หนองบัวละครวิทยา


ดร.อภิรมย์   สินชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

แนะนำผู้บริหารโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์27 พ.ย. 2559 19:08โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2560 02:20 ]


นางพัชรี  รักษาสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม




1-10 of 56