ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

โพสต์9 มี.ค. 2562 21:06โดยPamila Petch-aum
          ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 แจ้งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562 ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ที่ ศธ 04261/15 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 และหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ที่ ศธ 04261/16 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 นั้น
          คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ใช้ตำแหน่งว่างครู เพื่อใช้สำหรับประกอบการย้ายรอบแรก สาเหตุการว่างเนื่องจากสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จึงประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (เพิ่มเติม) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้