ประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา


เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ปีการศึกษา 2562

โพสต์โดยWeerachat Fukkhokkruad

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ปีการศึกษา 2562

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562

โพสต์22 มี.ค. 2562 01:06โดยPamila Petch-aum

คำสั่งสำนักงานศึกษาศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ 321/2562 เรื่องการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562  

โรงเรียนจักราชวิทยา ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ

โพสต์20 มี.ค. 2562 21:10โดยโรงเรียน จักราชวิทยา

โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ตำแหน่ง มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2562

โพสต์19 มี.ค. 2562 20:35โดยPeerawat Wongsuwan

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2562 โดยจะดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

โพสต์19 มี.ค. 2562 02:02โดยPatcharaporn Nontawarakorn

สพฐ. กำหนดให้มีการคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอเชิญชวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศแนบ

ประกาศผลการคัดเลือกยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562

โพสต์13 มี.ค. 2562 00:00โดยWarissara Hanmanitkul

ตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา
รุ่นที่ 1  นางสาวสุธิณี  รักกุศล                 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
           นางสาวอรพิมพ์  บุญสวา             โรงเรียนเมืองคง

รุ่นที่ 2 นายปฏิภัทร  ขอด่านกลาง             โรงเรียนเมืองคง
          นางสาวอรวรรณ   ลาสูนย์               โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

โพสต์9 มี.ค. 2562 21:06โดยPamila Petch-aum

          ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 แจ้งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562 ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ที่ ศธ 04261/15 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 และหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ที่ ศธ 04261/16 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 นั้น
          คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ใช้ตำแหน่งว่างครู เพื่อใช้สำหรับประกอบการย้ายรอบแรก สาเหตุการว่างเนื่องจากสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จึงประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (เพิ่มเติม) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น ครั้งที่ 16 (16th IJSO) และไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 (13th IESO) รอบที่ 1

โพสต์24 ก.พ. 2562 19:29โดยPeerawat Wongsuwan   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2562 19:40 ]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น ครั้งที่ 16 (13th IJSO) และไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 (13th IESO) รอบที่ 1 ขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศ เข้าสอบรอบ 2 ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลาและสถานที่ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

1-10 of 1070