ช่องทางร้องเรียน


ร้องเรียนโดยตรงถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
https://forms.gle/NmcAoHLB2SUcamxZ8

ช่องทางการร้องเรียนอื่นๆ

ร้องเรียนทางไปรษณีย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280

ร้องเรียนทางโทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ตรงถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  โทร 044 - 395225

ร้องเรียนทางโทรสาร
เบอร์โทรสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  โทร 044 - 395224

ร้องเรียนทางอีเมล์
ศูนย์ประสานราชการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
law@mattayom31.go.th

Comments