โครงสร้างบุคลากร


   
  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
บอร์โทรศัพท์ 08-9282-8683
E-mail : nattapong@mattayom31.go.th
 
 ควบคุม กำกับ ติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษา การปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

    
   
       
                                                                                                                         
นางสิริลักษณ์  กระมลวงษ์
 
   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน       
เบอร์โทรศัพท์ 08-7321-0797
  E-mail : siriluk@mattayom31.go.th
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                 ควบคุม กำกับ ติดตาม กลั่นกรอง ให้คำปรึกษาและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน ทั้งภารกิจหลัก ภารกิจรอง
                                                                   และภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายโดยควบคุม กำกับ ติดตาม กลั่นกรอง งานธุรการ / งานวิเคราะห์งบประมาณ / งานนโยบายและแผน
                                                                   เเละงานติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา      

     นางจรีรัตน์  สุขวัฒนกุล
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

   เบอร์โทรศัพท์ 08-1725-1045
  E-mail : jareerat@mattayom31.go.th

                                                                                                                  รับผิดชอบงาน :  งานติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                         
-  จัดทำแผน กำกับติดตามงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์เเละนโยบาย
-  รายงานผลการดำเนินงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ตามนโยบาย จุดเน้น
-  ประสานแผนการติดตาม กำกับ นิเทศเเละตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเเละสำนักงานจังหวัด
-  วิเคราะห์ปัจจัยสภาพเเวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   เพื่อจัดทำแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping
-  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเเละสถานศึกษา

           

      นางสาวไพรินทร์  สุขกำปัง
        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
    เบอร์โทรศัพท์ 08-1496-3978 
   E-mail : pairin@mattayom31.go.th
    
     รับผิดชอบงาน :  งานนโยบายและแผน  
    
-  วิเคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. 
   จังหวัด รวมท้ังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-  ประสานงานการจัดทำยุทธศาสตร์เเละบูรณาการการศึกษาจังหวัดเเละกลุ่มจังหวัด
-  วิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพฯ
-  วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
-   จัดทำแผนกำกับติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สพท.เเละแผนกำบกับติดตามงานนโยบาย เพื่อกำกับ
    ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดในแผน  
-   ให้คำปรึกษา เเนะนำการจัดทำแผนแก่บุคลากรในสำนักงานเขต สถานศึกษา เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-   จัดทำแผนการจัดการชั้นเรียน
-   จัดทำโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานกับจังหวัด เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
         

         นางสาวจงมณี  บรรยง
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 06-5269-5455 
E-mail : jongmanee@mattayom31.go.th

     รับผิดชอบงาน :  งานวิเคราะห์งบประมาณ 

                                        -  วิเคราะห์จัดตั้งและเสนอของบประมาณงบลงทุน
                                                 -  วิเคราะห์จัดตั้ง เเละจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบเเละ สิ่งก่อสร้างอื่น 
                                                 -  วิเคราะห์จัดตั้ง เเละจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนอาคารประกอบเเละ สิ่งก่อสร้างอื่น 
                                                 -  งานจัดสรรงบประมาณ /การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
                                                 -  วิเคราะห์ วางแผน ส่งเสริม สนับสนุนการประสานงานเชิงนโยบายให้สถานศึกษา
                                                    จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายเเละมาตรฐานการศึกษา
                                                 -   จัดตั้ง เเละจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนของงบประจำ สพท.
                                                         -   ให้คำเเนะนำการจัดตั้ง เเละจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินเเละสิ่งก่อสร้าง
                                                 -   รวบรวมข้อมูลอาคารสถานที่ เเละสิ่งก่อสร้างในระบบ B-OBEC

 
 
                                                                


                                                             นางสาวสุภาดา  โคตรเเสนลี
                                         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
                                                เบอร์โทรศัพท์ 09-5697-4164 
                                      E-mail : supada@mattayom31.go.th
  
                                    รับผิดชอบงาน :  งานวิเคราะห์งบประมาณ  

                                                                    -  วิเคราะห์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการ จัดตั้งเเละจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา
                                                                    -  วิเคราะห์จัดตั้ง เเละจัดสรรงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เเละสถานศึกษา
                                                                    -  วิเคราะห์จัดตั้ง เเละจัดสรรงบประมาณงบบุคลากร (ค่าจ้างพนักงานราชการ)
                                                                    -  วิเคราะห์จัดตั้ง เเละจัดสรรงบประมาณค่าตอบเเทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น
                                                                    -  วิเคราะห์จัดตั้ง จัดสรรเเละรายงานการเบิกจ่ายค่าตอบเเทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ
                                                                    -  วิเคราะห์จัดตั้ง เเละจัดสรรงบประมาณค่าเช่าบ้าน
                                                                    -   วิเคราะห์จัดตั้ง เเละจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาที่จัดโดยครอบครัว
                                                                         /เงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน / ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
                                                                         เครื่องเเบบเเละค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                                                                    


                                                                  

 
                                                                นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีพิลัย
                                                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      
                                                           เบอร์โทรศัพท์ 08-5858-2279
                                                   E-mail : rungthip@mattayom31.go.th

                                            รับผิดชอบงาน :  งานติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  
                                         
  -  รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
     ปฏิบัติราชการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  -  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
  -  วิเคราะห์ สังเคราะห์ เเละรายงานผลการดำเนินงานการติดตาม เเละประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามนโยบาย จุดเน้นในระบบ (E-MES)
  -  รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
      (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
     


         

       นางสาวจิตราวดี  ศิริมนตรี
     เจ้าหน้าที่ธุรการ
 เบอร์โทรศัพท์ 08-8580-8468
 E-mail : jittrawadee@mattayom31.go.th
  
     รับผิดชอบงาน : ธุรการ เเละงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ
                                                                            
    - การรับส่ง ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการตามระบบที่กำหนด 
    งานสารบรรณและงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
    - งานประชุมกลุ่มนโยบายและแผน
    - ประชาสัมพันธ์ยุบ รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    - งานประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม
    - งานพัฒนาเว็บไซด์ เเละงานข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน            
                                               
    
Comments