หน้าแรก


                       


    
       - ปรับปรุงข้อมูลแบบ2 กรณีที่อัตรจ้างสอบว.16 ได้ นอกนั้นคงเดิม >>>รายละเอียด

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...รายละเอียดเพิ่มเติม

-ขอความกรุณาให้โรงเรียนตรวจสอบปริมาณงานสถานศึกษา  หากข้อมูลคลาดเคลื่อนขอให้ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.31 ภายในวันที่ 29ธค.60 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่ายืนยันความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่  >>> ปริมาณงานสถานศึกษา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...รายละเอียด..

กลุ่มบริหารงานบุคคล  จะดำเนินการการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 25 ราย ในวันจันทร์  ที่ 25 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมใหม่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดย  นายพิทยา  ไชยมงคล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  เป็นประธานการปฐมนิเทศ  
จึงขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรเข้าร่วมรับการปฐมนิเทศตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับ      ภาค ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินการ (ตามเอกสารแนบ) และสามารถดาวน์โหลดเอกสารหลัก        เกณฑ์การประกวดแต่ละประเภทรางวัล หรือติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์การประกวดระดับภาคได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.obecawards.net...รายละเอียด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560...อ่านต่อ

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู...รายละเอียด

ประกาศ คัดเลือกครูทุน สควค...รายละเอียดกิจกรมมงานบุคคล


วันที่   2   มีนาคม   2561   นายพิทยา  ไชยมงคล    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  31  (นครราชสีมา )    
เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน   เพื่อเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน  
ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31   อำเภอเมือง    จังหวัดนครราชสีมา
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายพิทยา  ไชยมงคล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา ) 
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF AGREEMENT) ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระหว่าง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31  และโรงเรียนในสังกัด 50 โรงเรียน กับ   สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา   
ณ   ห้องประชุมปาริชาต   โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์    อำเภอเมือง    จังหวัดนครราชสีมา

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


วันที่ 20 มกราคม 2561 นายพิทยา ไชยมงคล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  เป็นประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้ง 281 คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว 
ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา) จัดปฐมนิเทศข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาใหม่ จำนวน 28 คน ให้โอวาท ความรู้ และทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

...............................................................................................................................................................................................................................................................

 วันพุธที่ 13 ธันวาคม  2560 เวลา 09.00 น. ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดย นางนฤพร  หล่าสกุล  รักษาการผู้อำนวยการกลุ่ม 
ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.  
นายชาตรี  ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

https://sites.google.com/a/mattayom31.go.th/klum-bukhkhl/rach-kic-ca-nu-beksa-phey-phaer-prakas-krathrwng-suksathikar

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ปฏิทินกิจกรรม สพม.31


https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQhttp://personnel.obec.go.th/home/%E0%B8%9B-%E0%B8%9B-%E0%B8%8A-%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%84/


ċ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21.zip
(15737k)
Rungnapa Chanprom,
15 พ.ย. 2560 19:57
ċ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ ว17.zip
(1483k)
Rungnapa Chanprom,
15 พ.ย. 2560 19:58
Ċ
Rungnapa Chanprom,
7 ก.พ. 2561 02:04
Ċ
Rungnapa Chanprom,
13 พ.ย. 2560 02:55
Ċ
Rungnapa Chanprom,
13 พ.ย. 2560 02:55
Comments