Viabilitat econòmica i financera

Objectius

  • Comprovar si l’activitat de l’empresa permetrà generar beneficis.
  • Planificar les inversions de l’empresa i el seu finançament.
  • Planificar la liquiditat en el projecte.


Visió general

Somniar és gratis, però pensar també: cal tocar de peus a terra. I això és el que fareu en aquest apartat. Un emprenedor cal que conegui aquests dos objectius del principi de la pàgina. Cal tenir present si el nostre projecte és viable tant econòmica com financerament. Són dues preguntes claus: els guanys i la liquiditat. Si no obtenim guanys i no tenim líquid per fer front als nostres pagaments, el projecte no avançarà. És més, els possibles inversors, quan ens diuen: Show me the money! és el que ens estan reclamant.  Per tant, cal aplicar tots els coneixements que heu après en aquest curs i aplicar-los al vostre somni. Encara que no ho sembla, és fàcil!


Per desenvolupar aquest apartat ho podeu fer de dues maneres:

    a)elaborant els documents a partir d'un excel creat per vosaltres

    b) elaborant els documents a partir d'un excel ofert per Inicia:

       b.1) Com fer el Pla Economic Financer (PDF)

        b.2) El model de l'Excel  està al final d'aquesta pàgina.


Apartats a desenvolupar

Per la viabilitat econòmica (comprovar si l’activitat de l’empresa permetrà generar beneficis) necessitareu:

  1. Compte de Pèrdues i Guanys a 3 any

   2. Eficiència del compte de pèrdues i guanys: anàlisi percentual del compte de Pèrdues i Guanys

    3. Llindar de rendibilitat per 3 anys: en quin nivell de vendes començo a obtenir beneficis i quan s'hi arribarà.

    4. Rendibilitats: ROE (Return on Equity) = Rendibilitat Financera, ROI (Return On Investment) = Rendibiltiat Econòmica, ROS (Return on Sales) = Rendibilitat de les Vendes


Per  la viabilitat financera (planificar les inversions de l’empresa i el seu finançament) necessitareu:

1. Balanç a 3 anys: d'on obtindré els diners per fer les inversions necessàries?

2. Ràtios de solvència a curt (liquiditat, tresoreria i disponobilitat) i a llarg termini (endeutament i solvència i garantia)


És en aquest apartat on haureu de conèixer les diferents formes de finançament que estan destinades als emprenedors. Els teniu dins del Site en l'apartat Els emprenedors i el finançament.

Altres dades importants que necessitareu:

  1. Palanquejament financer
  2. PMM (període mitjà de maduració econòmic i financer)
  3. NOF (necessitats operatives de finançament o capital mínim o fons de maniobra aparent)
  4. VAN (a partir del Cash-Flow = benefici net + amortitzacions) i TIR

 

Informació complerta al Site (S'exigirà en els projectes d'emprenedoria de l'Optativa d'Emprenedoria i Innovació)

0. Compte de Pèrdues i Guanys a 3 anys 

0. Balanç a 3 anys (Actiu i Patrimoni Net i Passiu)

0. Previsió de Tresoreria: per un emprenedor és una de les dues coses més importants quan estem parlant de finançament: tindrem cash per a pagar tot el que hem de pagar? Recorda que : Cash Flow Is More Important Than Yout Mother(CFIMITYM)

Aquí teniu dos models possibles, és fàcil de fer si es tenen les dades necessàries: què he de cobrar i quan, i què he de pagar i quan.

Tot el que ve a continuació ha d'estar expressat en gràfiques. És molt difícil d'entendre el pla financer, en una presentació oral o escrita si no és mitjançant gràfiques. 

1. Supervivència a curt termini 

    a. Tinc liquiditat (aparentment)? AC (actiu corrent)>PC (passiu corrent)--> FM (fons de maniobra)

    b. Realitzable+Disponible >PC (passiu corrent)--> Mínim de Vendes

    c. ROE(return on equity o rendibilitat financera) >cost d'oportunitat d'obtenir diners en un altre negoci!


2. Supervivència a llarg termini

    a)      Com ha anat l'activitat?

BN (benefici net o benefici després d'impostos)>0

    b)  El negoci és rendible? 

        BAII (benefici abans d'interessos i impostos)> 0

    c)    El negoci  és sostenible?

        BAII>despesa financera (en valor absolut)


 

3.      Palanquejament operatiu o punt mort


Breakeven point (sales) = Fixed Costs / (1- (Variable Costs / Sales))

La fórmula del Punt Mort = CF (costos fixos)/pv (preu de venda unitari)-cv (cost de venda unitari) Si tenim dificultats per conèixer els costos variables, podem obtenir el punt mort, a partir dels costos fixos. És una possible referència.

No conèixer aquest punt, és com no tenir rumb!!!!!

Dins l'Excel hi apareix un nou concepte que és PUnt de Supervivència. Per tenir informació sobre aquest punt, diferent del Punt Mort o Punt d'Equilibri pots clicar aquí

5)      Anàlisi de l'eficiència ( % vendes): compte de Pèrdues i Guanys en % sobre els ingressos.

6)      Ràtios

a.       Ràtios d'endeutament  i també el cost de l'endeutament  (Despesa Financera/Passiu)

b.      Rendibilitat ROE, ROI i  ROS

c.       Períodes  : stock, cobrament: dies que trigo a cobrar dels meus clients (COBRAMENT =VENDES/CLIENTS * 365) i pagament : dies que trigo a pagar als meus proveïdors (CREDITORS EXPLOTACIÓ/DESPESES EXPLOTACIÓ)*365)

7)      Ràtios conjunts

a.       Efecte Palanquejament Financer (ROI>cost de finançament en %)

b.      Període Mitjà de Maduració Econòmic i Financer . És el temps que estaré sense cobrar res!!!! Interessa conèixer el Període de Pagament, per determinar el Període de Maduració Financer.

c.       PAS (posició de liquiditat)  = FM – NOF(Necessitats Operatives de Fons)Quin és el mínim que s'exigirà en els projectes d'Economia d'Empresa?

El detall de la informació està en l'apartat Informació complerta al Site

A l'hora d'expressar el Balanç, cal justificar la tria de les formes de finançament. També s'ha de justificar els ingressos: d'on provenen, quin és el preu de venda, com creixeran,...

Ĉ
Estel Paloma cisa,
12 d’abr. 2015, 11:54
Comments