Nye studieprogram

Studiene ved NFH skal restruktureres våren 2009.  Høgskolestyret ved NFH gjorde følgende vedtak i fjor høst:

”Høgskolestyret anbefaler at det utarbeides forslag på innhold i studieprogramportefølje om lag slik det framkommer av alternativ 3. Det anbefales videre å utrede muligheten for å tilby alle masterprogram på engelsk, noe som muliggjør en sammenslåing av IFM- og fiskerikandidatstudiet.

 I arbeidet må det tas hensyn til de anbefalinger som Biologievalueringsrapporten kommer med, de anbefalinger som fremkommer av rapport fra arbeidsgruppe i økonomifag av 7.4.2008, samt framtidig organisatorisk struktur som kan innvirke på de studieprogram NFH ønsker å tilby. Undervisningsutvalget skal ha ansvar for fremdrift i arbeidet. Arbeidet med å restrukturere programporteføljen må være ferdigstilt våren 2009 med tanke på styrebehandling før sommeren 2009.”

(Vedtak i sak HS 30-08 Restrukturering av studieprogrammene ved Norges fiskerihøgskole)