โอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆม.ปลาย 
ในการเข้าร่วมค่ายวิชาการ 
“Going International Camp @WUIC”
ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2562
จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้นักเรียนได้เสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และได้ลองทำข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษในมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) พร้อมทั้งแนะแนวการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ โดยสอดแทรกการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซึมซับบรรยากาศมหาวิทยาลัยนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมค่าย มีโอกาสได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ 5 หลักสูตร ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งได้รับการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่  https://wuic.wu.ac.th


คุณสมบัติ
1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่า
2. มีคะแนนสะสมทุกรายวิชาถึงปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีเกรดเฉลี่ยของกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลายไม่น้อยกว่า 3.00


ค่าสมัคร 1,500 บาท
สำหรับที่พัก โรงแรมคุ้มสวัสดิ์ 2 คืน เอกสาร อาหารทุกมื้อ อาหารว่าง ค่ารถรับ-ส่งระหว่างเข้าค่าย และกิจกรรมทั้งหมดในค่าย

***หมายเหตุ ค่าสมัครสามารถนำไปใช้เป็นสิทธิ์ในการยกเว้นค่าสมัคร 300 บาท เพื่อสมัครเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา 2562 ได้***


นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
1. ได้พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
2. ได้สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) (ได้รับการยกเว้นค่าสมัครสอบ 500 บาท)
3. ได้รับประกาศนียบัตรการผ่านค่าย
4. ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ 5 หลักสูตร ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5. ได้เพื่อนใหม่ทั้งไทยและต่างชาติ 
6. ได้รับเสื้อค่าย และของที่ระลึกอื่น ๆ จากค่าย


ขั้นตอนการรับสมัคร

1. สามารถสมัครโดยกรอก Application Form ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2562 หรือ https://sites.google.com/a/mail.wu.ac.th/wuiccamp/apply

2. ชำระค่าสมัครโดยการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก 
ชื่อ วิทยาลัยนานาชาติ 
บัญชีเลขที่ 020257426377
ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา

3. ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านอีเมล suchita.ma@mail.wu.ac.th หรือทาง Facebook Page : Walailak University International College (WUIC) ภายในวันที่ 5 มกราคม 2562ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในวันที่ 7 มกราคม 2562 ทาง https://sites.google.com/a/mail.wu.ac.th/wuiccamp/ และ Facebook Page : Walailak University International College (WUIC)

** หมายเหตุ การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น **
*** รับจำนวนจำกัด ***