Techonology&Innovation         แนวคิด  ทฤษฎี เทคโนโลยี และสารสนเทศ นวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้   การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศ   การเลือกใช้  การออกแบบ  การสร้าง การนำไปใช้  การประเมินเพื่อการปรับปรุง  การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี การแสวงหาแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน


    จิตพิสัย (ตรงเวลา, ส่งงานครบ)    10    เปอร์เซ็นต์     
    ชิ้นงาน                                 60    เปอร์เซ็นต์   
    สอบกลางภาค                        10    เปอร์เซ็นต์        
    สอบปลายภาค                       20    เปอร์เซ็นต์    
*ทศนิยม 2 ตำแหน่ง มากกว่า 0.5 ปัดเป็น 1 คะแนน

 เปอร์เซ็นต์ 100 - 80  79 - 75 74 - 70  69 - 65  64 - 60  59 - 55 54 - 50 49 - 0
เกรด Coming Soon...  Week  Topic & Activities  Job  Other
1  ทำความรู้จักฉัน เธอ และวิชา  
2  แหล่งวิทยาการทางการศึกษา  Quit Search (10 คะแนน)  ใบความรู้ที่ 7
3  จริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง  บทบาทสมมติ (10 คะแนน)  ใบความรู้ที่ 8
4  ความหมายและช่องว่าง T&N  นวัตกรรมจากเศษวัสดุ (10 คะแนน)  ใบความรู้ที่ 1,2
5  การสื่อสาร 1  สคริปข่าว (5 คะแนน)  ใบความรู้ที่ 3
6  การสื่อสาร 2  Line Video Call (15 คะแนน)    
7  สื่อการเรียนการสอน  Selfie+Paint  (15 คะแนน)  ใบความรู้ที่ 4
8  การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน  บอร์ด (10 คะแนน)  ใบความรู้ที่ 5,6
9  สอบกลางภาค  กา 30 ข้อ เขียน 2 ข้อ (50 คะแนน)  ใบความรู้ที่ 1-8
10  การสร้างวิดีโอการเรียนการสอน  Paper Story (5 คะแนน)
11  การตัดต่อวิดีโอ  Adobe Premiere (5 คะแนน)  
12  การประเมินสื่อ  Inforgraphic (10 คะแนน) ใบความรู้ที่ 9
13  Hologram  วิดีโอโฮโลแกรม (10 คะแนน)  
14  การสร้าง Hologram  Adobe Premiere (10 คะแนน)  
15  ประเภทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน  ตัวอย่างงานวิจัย   
16  สอบปลายภาค  กา 30 ข้อ เขียน 2 ข้อ (50 คะแนน)  ใบความรู้ที่ 1-9             

                                      

ć
Nuttakan Pakprod,
23 มี.ค. 2560 20:20
ć
Nuttakan Pakprod,
23 มี.ค. 2560 20:24
ć
Nuttakan Pakprod,
23 มี.ค. 2560 21:10
ć
Nuttakan Pakprod,
19 เม.ย. 2560 20:53
ć
Nuttakan Pakprod,
23 มี.ค. 2560 20:01
ć
Nuttakan Pakprod,
23 มี.ค. 2560 20:03
ć
Nuttakan Pakprod,
23 มี.ค. 2560 20:07
ć
4T_I&T.ppt
(3595k)
Nuttakan Pakprod,
23 มี.ค. 2560 20:11
ć
Nuttakan Pakprod,
23 มี.ค. 2560 20:13
ć
7_Tech.ppt
(5566k)
Nuttakan Pakprod,
23 มี.ค. 2560 20:14
ć
Nuttakan Pakprod,
23 มี.ค. 2560 20:15
Ċ
Nuttakan Pakprod,
23 มี.ค. 2560 21:15
Ċ
Nuttakan Pakprod,
23 มี.ค. 2560 21:15
Comments