Technology Innovation and Information        หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร


    จิตพิสัย (ตรงเวลา, ส่งงานครบ)    10    เปอร์เซ็นต์     
    ชิ้นงาน                                 60    เปอร์เซ็นต์   
    สอบกลางภาค                        10    เปอร์เซ็นต์        
    สอบปลายภาค                       20    เปอร์เซ็นต์    
*ทศนิยม 2 ตำแหน่ง มากกว่า 0.5 ปัดเป็น 1 คะแนน

 เปอร์เซ็นต์ 100 - 80  79 - 75 74 - 70  69 - 65  64 - 60  59 - 55 54 - 50 49 - 0
เกรด

 Cumming Soon... 

 
   ชั้นเรียน 5951-00/C                             ชั้นเรียน 5951-00/D

 Week  Topic & Activities  Job  Other
1  ทำความรู้จักฉัน เธอ และวิชา  

2  แหล่งวิทยาการทางการศึกษา  Quit Search (10 คะแนน)  ใบความรู้ 07
3  จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  Action (5 คะแนน)  ใบความรู้ 08
4  ความหมาย แนวโน้ม และช่องว่าง T&N (1)
 Paper Story (5 คะแนน)  ใบความรู้ 01
5  ความหมาย แนวโน้ม และช่องว่าง T&N (2)
 Premiere (10 คะแนน)
6  การสื่อสาร 1
 Script  (5 คะแนน)   ใบความรู้ 03
7  การสื่อสาร 2  Line Video Call (15 คะแนน)  
8  สอบกลางภาค การสื่อสาร 3
 กา 20 ข้อ เขียน 2 ข้อ (30 คะแนน)  ใบความรู้ 1,3,7,8
9  สื่อการเรียนการสอน  วจนสัญลักษณ์ (15 คะแนน)  ใบความรู้ 04
10   ประเภทและคุณสมบัติของสื่อ  สื่อวัสดุ (10 คะแนน)  ใบความรู้ 05, 06
11  วิธีระบบ  วิเคราะห์เพลง (5 คะแนน)  ใบความรู้ 02
12  การสร้างสื่อคาราโอเกะ  คาราโอเกะ (10 คะแนน)  
13  การประเมินสื่อการเรียนการสอน
 Inforgraphic (10 คะแนน)  ใบความรู้ 09
14  การทำ e-Portfolio  e-Portfolio  
15  นำเสนองาน PBL+ICT
 VDO PBL+ICT (80 คะแนน)  
16  สอบปลายภาค  กา 40 ข้อ เขียน 2 ข้อ (60 คะแนน)               

ชั้นเรียน 5951-0/E

                                      

ć
Nuttakan Pakprod,
30 มิ.ย. 2560 05:45
ć
Nuttakan Pakprod,
30 มิ.ย. 2560 05:45
ć
1_IYW.ppt
(1254k)
Nuttakan Pakprod,
2 พ.ค. 2560 23:28
ć
2_source.ppt
(5268k)
Nuttakan Pakprod,
2 พ.ค. 2560 23:29
ć
Nuttakan Pakprod,
2 พ.ค. 2560 23:29
ć
4_I&T.ppt
(3278k)
Nuttakan Pakprod,
2 พ.ค. 2560 23:30
ć
Nuttakan Pakprod,
2 พ.ค. 2560 23:31
ć
Nuttakan Pakprod,
2 พ.ค. 2560 23:32
ć
7_Tech.ppt
(5568k)
Nuttakan Pakprod,
30 มิ.ย. 2560 05:44
ć
Nuttakan Pakprod,
30 มิ.ย. 2560 05:45
ć
Nuttakan Pakprod,
30 มิ.ย. 2560 05:45
Ċ
Nuttakan Pakprod,
2 พ.ค. 2560 21:04
Ċ
Nuttakan Pakprod,
2 พ.ค. 2560 21:05
Comments