ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาหลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)    ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย หลักการเลือกใช้และจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การสำรวจโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย การฝึกปฏิบัติการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย การแนะแนวผู้ปกครองและครูในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน  

    

                                                          จิตพิสัย (ตรงเวลา, ส่งงานครบ)      10    เปอร์เซ็นต์        
  ชิ้นงาน                                  60    เปอร์เซ็นต์     
  สอบกลางภาค                         10    เปอร์เซ็นต์      
  สอบปลายภาค                         20    เปอร์เซ็นต์  
*ทศนิยม 2 ตำแหน่ง มากกว่า 0.5 ปัดเป็น 1 คะแนน

 Week Activities JobOther
 1 I-You-We และ Mind Map Mind Map 5 คะแนน 
 2 ประวัติ ความสำคัญ บริบททางการศึกษา Time Line 5 คะแนน 
 3 ทฤษฎีหลักสูตร Paper+Present 10 คะแนน 
 4 ระบบการศึกษาและหลักสูตร System 5 คะแนน 
 5 แผนพัฒนาการศึกษาไทย แนวโน้ม 5 คะแนน 
 6 หลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น Questions one 5 คะแนน 
 7 สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Questions two 5 คะแนน 
 8 สอบ Mid Term 30 คะแนน 
 9 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โครงสร้าง 5 คะแนน กลุ่ม 2-3 คน
 10 จุดประสงค์และความคิดรวบยอด จุดประสงค์ 5 คะแนน 
 11 ทฤษฏีการเรียนรู้และการสอน Research 10 คะแนน 
 12 สื่อการเรียนการสอน New Media 5 คะแนน 
 13 แผนการเรียนการสอน Plan 10 คะแนน 
 14 การประเมินหลักสูตร Questions three 5 คะแนน 
 15 การนำเสนอหลักสูตรและประเมิน Evaluation 20 คะแนน 
 16 สอบ Final 40 คะแนน 
  เปอร์เซ็นต์100 - 80 79 - 7574 - 70 69 - 65 64 - 60 59 - 5554 - 5049 - 0
เกรด


ć
Nuttakan Pakprod,
11 พ.ย. 2559 22:56
ć
Nuttakan Pakprod,
11 พ.ย. 2559 22:57
ć
12C_Plan.ppt
(3208k)
Nuttakan Pakprod,
11 พ.ย. 2559 22:58
ć
Nuttakan Pakprod,
11 พ.ย. 2559 22:58
ć
1C_IUWe.ppt
(1053k)
Nuttakan Pakprod,
7 ก.ย. 2559 02:47
ć
Nuttakan Pakprod,
7 ก.ย. 2559 02:48
ć
Nuttakan Pakprod,
7 ก.ย. 2559 02:49
ć
4C_TypeC.ppt
(1021k)
Nuttakan Pakprod,
7 ก.ย. 2559 02:49
ć
Nuttakan Pakprod,
11 พ.ย. 2559 22:56
ć
Nuttakan Pakprod,
11 พ.ย. 2559 22:56
ć
Nuttakan Pakprod,
11 พ.ย. 2559 22:56
ć
Nuttakan Pakprod,
11 พ.ย. 2559 22:56
ć
Nuttakan Pakprod,
11 พ.ย. 2559 22:56
Ċ
Nuttakan Pakprod,
14 ก.ย. 2558 03:21
Comments