งานบริการอินเตอร์เน็ต

1. แบบคำขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต (สำหรับบุคลากรในระบบ)
    แบบคำขอนี้ใช้สำหรับ
        - ขอ Email ใหม่ สำหรับบุคลากรใหม่ที่ยังไม่เคยมี Email
        - ขอ Username / Password ใหม่ สำหรับบุคลากรที่มี Email อยู่แล้วแต่ลืม หรือทำหาย
        - ขอเพิ่มพื้นที่ Email หรือพื้นที่เวบไซต์ส่วนตัวสำหรับบุคลากร


2. แบบคำขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต (สำหรับบุคลากรนอกระบบ)
    แบบคำขอนี้ใช้สำหรับ
        - ขอ Email ใหม่ สำหรับบุคลากรใหม่ที่ยังไม่เคยมี Email
        - ขอ Username / Password ใหม่ สำหรับบุคลากรที่มี Email อยู่แล้วแต่ลืม หรือทำหาย
        - ขอเพิ่มพื้นที่ Email หรือพื้นที่เวบไซต์ส่วนตัวสำหรับบุคลากร


    แบบคำขอนี้ใช้สำหรับ
        - ขอจดทะเบียน Domain Name
        - ขอ Email กลาง สำหรับหน่วยงาน
        - ขอพื้นที่เวบไซต์ (Homepage) สำหรับหน่วยงาน
        - ขอใช้งานฐานข้อมูล MySQL สำหรับเวบไซต์หน่วยงาน
        - ขอเพิ่มพื้นที่ Email และ Homepage สำหรับหน่วยงาน
        - ขอทราบ Username และ Password สำหรับ Email และ Homepage สำหรับหน่วยงาน

4. แบบคำขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราวสำหรับบุคคลภายนอก

5. แบบคำขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับ Outsource ฝ่ายพัฒนาระบบ

6. แบบคำขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ
    แบบคำขอนี้ใช้สำหรับ
Comments