ปรัชญา

                                                   วิทยาลัยบรมราชชนนี นครลำปาง มีความเชื่อว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการหล่อหลอมให้ผู้เรียนเป็นผู้ถึงพร้อม ด้านคุณธรรม จริยธรรม สติและปัญญา ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานองค์ความที่สอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ชุมชนและสังคมในปัจจุบันและอนาคต การสร้างองค์ความรู้ดังกล่าว อาศัยการวิจัยและการบริการวิชาการ ตลอดจนการเปลี่ยนความรู้กับเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ชาติและสากล ด้วยความเข้าใจอันดีต่อบริบททางวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา สู่เป้าหมายสูงสุดคือการเป็นพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาชีพเคารพการเชิดชูคุณค่าของมนุษย์เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและสังคมโลก

ปณิธาน

ภูมิรู้คู่คุณธรรม นำภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพ

วิสัยทัศน์

สถาบันอุดมศึกษาผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพและเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนาสู่สังคมผู้สูงอายุ

อัตลักษณ์

คิดเป็น เด่นจิตอาสา เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน

เอกลักษณ์

สร้างคนจากชุมชน เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน

จุดเน้น

การบูรณาการ การสร้างสุขภาพทุกช่วงวัย เพื่อสังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

                                 2. พัฒนาบุคลากรและให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านสุขภาพ/สาธารณสุข

                                               3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาและการสาธารณสุข/สุขภาพ

  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่านิยมร่วม

M = Mastery (เป็นนายตัวเอง)
O = Originality (เร่งสร้างสิ่งใหม่)
P = People Centered Approach (ใส่ใจประชาชน)
H = Humility (ถ่อมตน อ่อนน้อม)

ค่านิยมร่วมวิทยาลัยคุณธรรม

  รับผิดชอบ ร่วมแรงร่วมใจ มีจิตให้บริการ