คำสั่ง                                                                                           
::คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายข้อสอบ