อัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลปาง คือ : คิดเป็น เด่นจิตอาสา พัฒนาสุขภาพชุมชน” 

         มีความสอดคล้องกับสถาบันพระบรมราชชนกที่ได้กำหนดอัตลักษณ์บัณฑิตไว้ คือ “บริการสุขภาพด้วย หัวใจ ความเป็นมนุษย์” หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการเป็นหลัก ภายใต้ 

             หมายถึง การปฏิบัติโดยคนึงถึงสิทธิของผู้ป่วยคือ สิทธิที่จะได้รับการบอกเล่าถึงข้อมูล สิทธิใน การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ การปฏิบัติต่อผู้ป่วยในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาค สนับสนุนให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสในการตัดสินใจด้วยตนเอง และการยอมรับการตัดสินใจของผู้ป่วย

พฤติกรรมการให้การดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ภายใต้ อัตลักษณ์ คิดเป็น เด่นจิตอาสา พัฒนาสุขภาพชุมชน ดังนี้

คิดเป็น ประกอบด้วย ๑)การเปิดใจเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่โดยไม่ด่วนตัดสินใจ ๒)สามารถสืบค้นหาข้อมูลและ ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กร ๓)แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นและสะท้อนคิดต่อการเรียนรู้๔)เปรียบเทียบและ จำแนกข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้ ๕)วิเคราะห์ความถูกต้องและความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ได้ ๖)ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางาน ๗)ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลหรือความรู้เชิงประจักษ์

๘)ระบุประเด็น ปัญหาและผลกระทบจากการปฏิบัติงานหรือผลของการตัดสินใจ ๙)ตรวจสอบความคิดและการกระทของตนเอง ตลอดเวลา เด่นจิตอาสา ประกอบด้วย ๑)แสดงออกถึงการอยากเห็นผู้อื่นมีความสุข ๒)ช่วยเหลือกิจกรรมของ ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน ๓)ช่วยเหลือกิจกรรมของส่วนรวมโดยไม่ต้องร้องขอ ๔)อาสาช่วยผู้ที่ต้องการความ ช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน ๕)อาสาช่วยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องขอ

 ๖)แสดงออกที่เห็น ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ด้านพัฒนาสุขภาพชุมชน ประกอบด้วย ๑) ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของบุคคลและ ชุมชน ให้เหมาะสมกับคุณค่าและความเชื่อของผู้รับบริการ ๒)ให้ผู้รับบริการหรือชุมชนมีส่วนรวมในการรับรู้ ตัดสินใจ และวางแผนในการดูแลตนเอง ๓)พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องและสม่เสมอ ๔)สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และความไว้วางใจระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ๕)ร่วมมือกับทีมหรือ เครือข่ายในการแก้ไขปัญหาของบุคคลและชุมชน

เอกลักษณ์ของวิทยาลัย : สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน

           หมายถึง การผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแล รักษา ส่งเสริม และป้องกันสุขภาพของประชาชน ในระดับท้องถิ่น ชนบท และชุมชนเมือง ทั้งในสถานบริการสุขภาพ ทุกระดับทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ć
Sutthi Thammabut,
20 ก.พ. 2561 23:37