อัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลปาง คือ : คิดเป็น เด่นจิตอาสา พัฒนาสุขภาพชุมชน 

         มีความสอดคล้องกับสถาบันพระบรมราชชนกที่ได้กำหนดอัตลักษณ์บัณฑิตไว้ คือ “บริการสุขภาพด้วย หัวใจ ความเป็นมนุษย์” หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการเป็นหลัก ภายใต้ 
             หมายถึง การปฏิบัติโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วยคือ สิทธิที่จะได้รับการบอกเล่าถึงข้อมูล สิทธิใน การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ การปฏิบัติต่อผู้ป่วยในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาค สนับสนุนให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสในการตัดสินใจด้วยตนเอง และการยอมรับการตัดสินใจของผู้ป่วย


พฤติกรรมการให้การดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ภายใต้ อัตลักษณ์ คิดเป็น เด่นจิตอาสา พัฒนาสุขภาพชุมชน ดังนี้

คิดเป็น ประกอบด้วย 

๑) การเปิดใจเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่โดยไม่ด่วนตัดสินใจ 

๒) สามารถสืบค้นหาข้อมูลและ ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กร 

๓) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นและสะท้อนคิดต่อการเรียนรู้

๔) เปรียบเทียบและ จำแนกข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้ 

๕) วิเคราะห์ความถูกต้องและความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ 

๖) ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางาน 

๗) ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลหรือความรู้เชิงประจักษ์

๘) ระบุประเด็น ปัญหาและผลกระทบจากการปฏิบัติงานหรือผลของการตัดสินใจ 

๙) ตรวจสอบความคิดและการกระทของตนเองตลอดเวลา 


เด่นจิตอาสา ประกอบด้วย
๑) แสดงออกถึงการอยากเห็นผู้อื่นมีความสุข
๒) ช่วยเหลือกิจกรรมของ ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน
๓) ช่วยเหลือกิจกรรมของส่วนรวมโดยไม่ต้องร้องขอ
๔) อาสาช่วยผู้ที่ต้องการความ ช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน
๕) อาสาช่วยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องขอ
๖) แสดงออกที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

พัฒนาสุขภาพชุมชน ประกอบด้วย
๑) ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของบุคคล และชุมชน ให้เหมาะสมกับคุณค่าและความเชื่อของผู้รับบริการ
๒) ให้ผู้รับบริการหรือชุมชนมีส่วนรวมในการรับรู้ ตัดสินใจ และวางแผนในการดูแลตนเอง
๓) พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๔) สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และความไว้วางใจระหว่างผู้รับบริการ
และผู้ให้บริการ
๕) ร่วมมือกับทีมหรือ เครือข่ายในการแก้ไขปัญหาของบุคคลและชุมชน
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย : สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน


           หมายถึง การผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแล รักษา ส่งเสริม และป้องกันสุขภาพของประชาชน ในระดับท้องถิ่น ชนบท และชุมชนเมือง ทั้งในสถานบริการสุขภาพ ทุกระดับทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ 
ć
Jatupon Niwanti,
27 มี.ค. 2562 19:31