วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายการผลิตพยาบาลและตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนและนโยบายด้านการสาธารณสุขของประเทศ ปัจจุบัน มี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตลำปางและวิทยาเขตเขลางค์นคร ซึ่งเกิดจากการรวมของ 2 วิทยาลัยคือ
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เขลางค์นคร
            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง เดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลลำปาง ตั้งอยู่เลขที่ 268 ถนนป่าขาม ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ 17 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา เป็น สถาบันการศึกษา อยู่ในสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข แห่งที่ 10 มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตบุคลากรสายการพยาบาลระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายการผลิตพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนและนโยบายด้านการสาธารณสุขของประเทศ ได้เปิดดำเนินการสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ รุ่นแรก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2521 จำนวน 70 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2520 วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณงวดแรก 8,500,000 บาท สำหรับก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง หอนอน จำนวน 1 หลัง และรั้ว 513 เมตร ซึ่งดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2521 การก่อสร้างแล้วเสร็จต้นปี 2522ระยะแรกของการเปิดดำเนินการสอนปี 2521 วิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทั้งสถานที่เรียน หอพัก และสถานที่ทำงานจากโรงพยาบาลลำปาง และสถาบันราชภัฎลำปาง นอกจากนี้ยังได้รับการช่วยเหลือจากผู้มีเมตตาจิตหลาย ๆ ท่าน ในจังหวัดลำปาง ทั้งข้าราชการผู้ใหญ่ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายไสว ศิริมงคล) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง (นายแพทย์ทวี เกษมสวัสดิ์) นายแพทย์จรัล ใจแพทย์ (ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง) ตั้งแต่เริ่มดำเนินการขออนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลลำปางเป็นต้นมา รวมทั้งยังมี กลุ่มพ่อค้า และคหบดีในจังหวัดลำปางอีกหลายท่านได้สนับสนุนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เกี่ยวกับของใช้ที่จำเป็นและเครื่องอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ด้วยดีตลอดมา
          ต่อมาในปี พ.ศ. 2522-2523 ได้รับเงินงบประมาณจากโครงการประชากรศึกษา กระทรวงสาธารณสุข เป็นเงิน 42,721,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ อาคารเรียน 1 หลัง หอนอน 1 หลัง หอประชุม บ้านพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2524 และการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2525 พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยพยาบาลทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขว่า “วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี” วิทยาลัยพยาบาลลำปางจึงได้รับพระราชทานชื่อว่า “วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ลำปาง” ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2537 
          ปีงบประมาณ 2537 วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด โดย คุณไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง จำนวน 1,433,121 บาท เพื่อก่อสร้างปรับปรุงรั้ว ป้ายชื่อ ประตู และถนนภายในวิทยาลัย 
       ปีงบประมาณ 2538 วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอำนวยการ 1 หลัง ในวงเงิน 14,280,000 บาท และอาคารโรงอาหารอีก 1 หลัง ในวงเงิน 4,214,958 บาท ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดอาคาร โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข พลเรือตรีนายแพทย์วิทูร แสงสิงแก้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2540
          ปีงบประมาณ 2540 วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวงเวียน 1 ระบบ ในวงเงิน 3,479,000 บาท 
เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยนั้น วิทยาลัยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ปี พ.ศ. 2538 ได้ดำเนินการเรื่องขอเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2539 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2541 – 2555 วิทยาลัยได้ปรับปรุงพัฒนาทั้งอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดเพื่อให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานจนได้รับรองว่าเป็นสถานที่ทำงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากของจังหวัดลำปางด้านความสะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา ได้รับใบเกียรติคุณระดับทอง 2 ปีซ้อนจากอดีตที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ ได้พัฒนางานมาเป็นลำดับตามภาระงานทั้ง 6 ด้าน อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการวิทยาลัยดังต่อไปนี้
                      นางสาวปานจิต เครื่องกำแหง พ.ศ. 2521 – 2524
                      นางปาหนัน บุญ-หลง พ.ศ. 2524 – 2530
                      นางบุญเนียม ชิวารักษ์ พ.ศ. 2530 – 2536
                      นางกัญญา ชื่นอารมณ์ พ.ศ. 2536 – 2547
                      นางเพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ พ.ศ. 2547 – 2550
                      นางศรีสมพร ทรวงแก้ว พ.ศ. 2550 – กุมภาพันธ์ 2555
                      นางสาวมุกดา สีตลานุชิต มีนาคม พ.ศ. 2555 – ๒๕๕๖
                      นางจรวยพร ทะแกล้วพันธุ์ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
                      นางสาววาสนา มั่งคั่ง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เขลางค์นคร เดิมชื่อว่า วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ลำปาง สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 282 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง มีพื้นที่ 13 ไร่ แต่เดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำการสอนนักเรียนรุ่นแรก เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 ได้ย้ายโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย มาตั้งที่จังหวัดลำปาง โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนผดุงครรภ์ลำปาง” เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2503 ในหลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย ระยะเวลาที่ศึกษา 1 ปี 6 เดือน โดยเปิดสอนสตรีโสดที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นละ 50-55 คน
          ปี พ.ศ. 2526 ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย เป็นหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) และในปี พ.ศ. 2528 ได้ปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของผู้สำเร็จการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ใช้ชื่อหลักสูตรว่า “ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ระดับต้น)” ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ลำปาง
          ปี พ.ศ. 2536 วิทยาลัยฯ มีการปรับปรุงหลักสูตร เป็น “ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น” ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เริ่มใช้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2537 นี้ วิทยาลัยได้ย้ายสังกัดไปขึ้นกับสถาบันพระบรมราชชนกและได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง 2 
          ปี พ.ศ. 2538 จึงได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เขลางค์นคร” จากอดีตถึงปัจจุบัน วิทยาลัยฯ ได้พัฒนางานมาเป็นลำดับตามภาระงานและพันธกิจของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการวิทยาลัยดังต่อไปนี้
                      นพ.ศรีรัตน์ บุญเฉลียว ผู้อำนวยการฯ พ.ศ. 2503 – 2515
                      นพ.สนิท โชติเวช ผู้อำนวยการฯ พ.ศ. 2515 – 2517
                      นพ.ทวี เกษมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฯ พ.ศ. 2517 – 2519
                      นางอำไพ โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการฯ พ.ศ. 2519 – 2528
                      นางวไล สิริตาม ผู้อำนวยการฯ พ.ศ. 2528 – 2530
                      นางหอมหวล เกิดเพียร ผู้อำนวยการฯ พ.ศ. 2530 – 2543
          ทั้ง 2 วิทยาลัย ฯ ของจังหวัดลำปาง เปรียบเสมือนพี่น้องที่รักใคร่กัน คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมาโดยตลอด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2543 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในจังหวัดลำปางขึ้น โดยรวมทรัพยากรและนักศึกษาพยาบาลทั้ง 2 วิทยาลัย เข้าด้วยกันในปี พ.ศ. 2544 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ชื่อว่า “วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายจังหวัดลำปาง” และได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางกัญญา ชื่นอารมณ์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ จนถึงปัจจุบัน
          ปี พ.ศ. 2546 วิทยาลัยพยาบาลเครือข่าย จังหวัดลำปาง ได้รับพระราชทานชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง วิทยาลัยฯ ดำเนินงานตามปรัชญาที่ว่า วิชาชีพพยาบาล เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีคุณค่า และจำเป็นต่อสังคม พยาบาลเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชนด้านสุขภาพ อนามัย ทั้งรายบุคคล ครอบครัว และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติการพยาบาล
 วิทยาลัยฯ ได้ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลไปแล้วรวมทั้งสิ้น 9,548 คน จากผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตพบว่าได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต ในระดับดี-ดีมาก ศิษย์เก่าได้สร้างเกียรติประวัติ ในด้านการปฏิบัติการพยาบาลดีเด่นและได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นจากกระทรวงสาธารณสุขหลายรางวัลนับเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยและเป็นกำลังใจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลต่อไป
          วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดประสบการณ์เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นและมีคุณธรรมสามารถเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยเน้นกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมทักษะให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา วัฒนธรรมร่วมสมัย ผสมผสานและสอดคล้องไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกด้วย อาทิเช่น งานฝ้ายคำอำลา งานรับขวัญน้องใหม่ งานรดน้ำดำหัวคณาจารย์ รวมทั้งงานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ร่วมกับสังคม เช่น งานแห่เทียนพรรษา เป็นต้น
          ปัจจุบัน วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี พันธกิจ ทั้งผลิตบุคลากรทางการพยาบาล พัฒนาบุคลากรทั้งทางการพยาบาลและการสาธารณสุข ให้บริการวิชาการแก่สังคม วิจัย และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ และได้พัฒนาคุณภาพการดำเนินการของวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด 
          ปี พ.ศ. 2544 วิทยาลัยฯ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 ขอบข่ายการจัดการเรียนการสอน จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สรร.) และในปี พ.ศ. 2545 วิทยาลัยฯ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ (สมศ.) วิทยาลัยฯจะรักษาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างมีคุณภาพต่อไปการพัฒนาเพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นที่ยอมรับของสังคมนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน รวมทั้งคณะกรรมการวิทยาลัยซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จะช่วยให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้แก่
                      ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี คุณไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 
                      นายกเทศมนตรีนครลำปาง 
                      ผู้จัดการส่วนบริหาร บริษัทปูนซิเมนต์ไทยลำปาง จำกัด 
                      ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 
                      นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง 
                      ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งลำปาง 
                      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพพยาบาล 

            วิทยาลัยของเรา จะธำรงรักษาและพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างเสริมวัฒนธรรมการทำงานอย่างมีคุณภาพทั้งในระดับหน่วยงานและบุคคล ตลอดจนจะมีการประเมินคุณภาพภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่า บัณฑิตของเรามีคุณภาพ สามารถให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ดังคำขวัญประจำวิทยาลัยที่ว่า “ภูมิรู้ คู่ภูมิธรรม นำภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพ”

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง มีดอกฝ้ายคำหรือดอกสุพรรณิการ์ เป็นดอกไม้ประจำวิทยาลัย จะออกดอกเต็มที่สีเหลืองทอง ประมาณเดือนมีนาคม ซึ่งตรงกับระยะเวลาสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาพอดี จึงถือว่าเป็นศิริมงคลแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตต่อไป