วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเน้น ค่านิยมร่วมของวิทยาลัย

          จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในบริบทต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานต่างๆของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) รวมไปถึงยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ รวมไปถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ได้ถูกนำมาใช้เพื่อทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเน้น และค่านิยมร่วม มีดังนี้

            วิสัยทัศน์:   สถาบันอุดมศึกษาผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพและเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนาสู่สังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข

พันธกิจ:

    ๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาล

    ๒. ให้บริการวิชาการแก่สังคม

    ๓. ทำวิจัยและผลงานวิชาการ

    ๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์:

๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

๒. ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการชุมชนและสังคม

๓. ผลิตผลงานวิจัย และผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

๔. สืบสานภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปรัชญา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง มีความเชื่อว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการหล่อหลอมให้ผู้เรียนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สติและปัญญา ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ชุมชนและสังคมในปัจจุบันและอนาคต การสร้างองค์ความรู้ดังกล่าว อาศัยการวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้กับเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ชาติ และสากล ด้วยความเข้าใจอันดีต่อบริบททางวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา สู่เป้าหมายสูงสุดคือ การพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาชีพ เคารพและเชิดชูคุณค่าของมนุษย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและสังคมโลก

ปณิธาน:          “ภูมิรู้คู่ภูมิธรรม นำภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพ”

อัตลักษณ์:        คิดเป็น เด่นจิตอาสา พัฒนาสุขภาพชุมชน (การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์)

เอกลักษณ์:       “สร้างคนจากชุมชน เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”

จุดเน้น:           “การบูรณาการ การสร้างสุขภาพทุกช่วงวัย เพื่อสังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข”

ค่านิยมร่วม:     MOPH = Mastery Originality People centered Humility เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม”

ค่านิยมร่วมและวิทยาลัยคุณธรรม: “ให้คุณค่า มุ่งส่วนร่วม ซื่อสัตย์ และยุติธรรม”