แหล่งฝึกปฎิบัติการพยาบาล  
แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลระดับปฐมภูมิ 14 แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน 2 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 14 แห่ง
 แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลระดับทุติยภูมิ 7 แห่ง
แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลระดับตติยภูมิ 2 แห่ง