กลุ่มงานอำนวยการ 
:: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร                                                       
:: ฐานข้อมูลคุรุภัณฑ์                                                               

 กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่


องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2561
::สรุปองค์ความรู้เรื่องการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง Transformative Education