หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


ภารกิจ

 

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีภาระหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ Sustainable ORGANIZATION และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล ข้อที่ 4 Excellence in management for sustainable organization  ปฏิบัติงานรับผิดชอบดูแลด้านกายภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ปฏิบัติงานประสานงานในกิจกรรม โครงการ ต่างๆ  และปฏิบัติงานการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวก สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการที่ดีต่อผู้ใช้บริการหอสมุดและคลังความรู้ฯ

    ซึ่งขอบเขตการดูแลอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาคาร 3 ชั้น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนอาคารเดิม และอาคารใหม่ มีพื้นที่รวม 14,000 ตารางเมตร มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์และแบบแยกส่วน ระบบประปา ระบบลิฟท์โดยสาร ระบบดับเพลิง ระบบสื่อสาร และระบบไฟฟ้าสำรอง ดูแลรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 2 คัน ปฏิบัติงานตามภาระกิจ ติดต่อ ส่งเอกสาร ระหว่างห้องสมุดสาขา ห้องสมุดวิทยาเขต หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีบุคลากร จำนวน 13 คน ประกอบด้วย ช่างเทคนิค(ชำนาญงาน) 1คน / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน / วิศวกร 1 คน / พนักงานสถานที่ 7 คน / พนักงานขับรถยนต์ 2 คน  โดยมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ   ดังนี้


 1. รับผิดชอบดำเนินการตามเกณฑ์ยุทธศาสตร์ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.5 มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (ECO University) วางแผน วิเคราะห์ พัฒนา รวบรวมข้อมูลของส่วนงาน


 • วิเคราะห์ รวบรวม ตัวชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ด้าน วัตถุดิบ

 • วางแผน วิเคราะห์ พัฒนา รวบรวม ตัวชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ด้าน พลังงาน

 • วางแผน วิเคราะห์ พัฒนา รวบรวม ตัวชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ด้าน น้ำ

 • วางแผน วิเคราะห์ พัฒนา รวบรวม ตัวชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ด้าน กากของเสีย

 • วางแผน วิเคราะห์ พัฒนา รวบรวม ตัวชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ด้าน อาคาร

 • วางแผน วิเคราะห์ พัฒนา รวบรวม ตัวชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ด้าน พลังงาน

 • วางแผน วิเคราะห์ พัฒนา รวบรวม ตัวชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ด้าน ก๊าซเรือนกระจก

 • จัดทำรายงานตามเกณฑ์ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.5 ความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ส่งกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดล


 1. รับผิดชอบดำเนินการตามเกณฑ์ มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library)

 • ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 1 ทั่วไป การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

 • วางแผน พัฒนา ปรับปรุงอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • วางแผนและดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน

 • วางแผนและดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ

 • ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 • ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้เกี่ยวข้อง

 • ดำเนินการประสานงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 7 เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

 • ดำเนินการประเมินการใช้ทรัพยกรต่างๆ ในอาคาร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว

 1. รับผิดชอบดำเนินงานการจัดการพลังงานของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ดำเนินการด้านการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ตาม พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 • ดำเนินการจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 • ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 • จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 • จัดทำรายงานการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ส่งกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม


 1. รับผิดชอบ กำกับดูแล วางแผนและดำเนินการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ของหอสมุด และคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • จัดทำแผนด้านความปลอดภัยภายในและภายนอกอาคาร ด้านต่างๆ

 • จัดทำแผนด้านอาชีวอนามัยภายในอาคาร

 • จัดทำแผนด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร

 • ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

 • จัดทำรายงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งกองกายภาพและสิ่งแวดล้องมหาวิทยาลัยมหิดล

 1. รับผิดชอบ กำกับดูแล งานบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบลิฟท์ ระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบสื่อสาร ระบบวงจรปิด งานก่อสร้าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์

 • ดำเนินการ ควบคุมการใช้งานและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ แบบ ชิลเลอร์ และ แยกส่วน

 • ดำเนินการ ควบคุมการใช้งานและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

 • ดำเนินการ ควบคุมการใช้งานและบำรุงรักษาระบบประปา และสุขภัณฑ์

 • ดำเนินการ ควบคุมการใช้งานและบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ส่งหนังสือ

 • ดำเนินการ บำรุงรักษาระบบดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

 • ดำเนินการ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ PABX และ สัญญาณโทรศัพท์ภายในอาคาร

 • ดำเนินการ บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสำรอง ให้พร้อมทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

 • ดำเนินการ บำรุงรักษา ระบบ CCTV

 • ดำเนินการ บำรุ่งรักษา ก่อสร้าง ติดตั้ง ต่อเติม แก้ไข ซ่อมแซม อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ดำเนินการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ในอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

 • แบบประเมินการแจ้งซ่อม

 1. รับผิดชอบงานพัฒนาการออกแบบอาคารหอสมุดแห่งใหม่

 • ดำเนินการศึกษาการออกแบบอาคารหอสมุดแห่งใหม่ และให้ความเห็น งานทางด้านระบบวิศวกรรม ตามความต้องการของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ตรวจสอบ ความเหมาะสมของการออกแบบอาคารหอสมุดแห่งใหม่ ทางด้านงานระบบวิศวกรรม

 • ประสานงาน แก้ไขการออกแบบอาคารหอสมุดแห่งใหม่ ให้เป็นไปตามความต้องการของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล


 1. รับผิดชอบ กำกับดูแลบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง

 • ดำเนินการวางแผนเส้นทาง การเดินรถยนต์ส่วนกลาง

 • ดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง

 • เก็บข้อมูลการเดินรถ ระยะทาง และการใช้น้ำมัน


เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


1.นายตะวัน พลชนะ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
2.นายประมุข หนูเทพย์         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3.นายวทัญญู  พนังนุวงศ์         วิศวกร
4.นายอวิรุทธ์  ศรีโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
เวปไซต์หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ https://sites.google.com/a/mahidol.edu/maintainnance-library-and-knowledge-center/homelitawan (1).jpg
นายตะวัน พลชนะ
Mr.Tawan Polchana
ช่างเทคนิค (ชำนาญงาน)

หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

MU-SUP รุ่นที่ 10

จป.  เลขทะเบียน 59 - 048

tawan.pol@mahidol.ac.th
i+24+4229,4253
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบและกำกับดูแลงานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ

2. ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

3. ควบคุมและกำกับดูแลงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 4.5 มหาวิทยาลัยเชิง

    นิเวศน์      
4. ควบคุมและกำกับดูแลงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

5. ควบคุมและกำกับดูแลงานบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

6. รับผิดชอบพัฒนาการออกแบบอาคารหอสมุดแห่งใหม่

7. รับผิดชอบตรวจติดตามการจัดการพลังงานภายในหอสมุดฯ และส่วนงานในมหาวิทยาลัย ตามที่ได้ รับมอบหมายlipramuk.jpg

นายประมุข หนูเทพย์
Mr.Pramuk Noothep
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
MU-SUP รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2557
ผ่านการอบรม ผอส. รุ่น EB-7
pramuk.noo@mahidol.ac.th
i+24+4253
หน้าที่ความรับผิดชอบ (ปี 2560 รอบที่ 2 ) / เอกสาร PA
     1. รับผิดชอบและดำเนินการด้านการจัดการพลังงาน
     2. รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ไฟฟ้าสื่อสาร ระบบวงจรปิดและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
   3. รับผิดชอบดำเนินการตามเกณฑ์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 4.5 มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ด้านทรัพยากรพลังงานไฟฟ้า

4. รับผิดชอบประสานงานและดำเนินการตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน

5. รับผิดชอบพัฒนาการออกแบบอาคารหอสมุดแห่งใหม่

6. ดำเนินการ ประสานงานโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

7. รับผิดชอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

liwatanyu.jpg
นายวทัญญู พนังนุวงศ์
Mr.Watanyu Phanangnuwong
วิศวกร

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน), มหาวิทยาลัยศิลปากร
watanyu.pha@mahidol.ac.th
i+24+4253
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบและดำเนินการตามเกณฑ์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 4.5 มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์

 2. รับผิดชอบดำเนินการตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว

 3. รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษางานระบบปรับอากาศ และระบบลิฟต์

 4. คิดค้นมาตรการ โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 5. คิดค้นมาตรการ โครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

 6. ดำเนินการพัฒนาการออกแบบอาคารหอสมุดแห่งใหม่

IMG_2607-Edit-2 (Time 15.10.43) [ภาพบุคลากร MULKC 12 [2017-03-28]].jpg

นายอวิรุทธ์  ศรีโชติ

Mr.Awirut Srichote

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยมหิดล

awirut.sri@mahidol.ac.th

i+24+4253

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและดำเนินงานการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

 2. รับผิดชอบและดำเนินการตามเกณฑ์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 4.5 มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ด้านทรัพยากร น้ำ และกากของเสีย

 3. ดำเนินการตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และหมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ

 4. รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษางานระบบประปา สุขาภิบาล และระบบดับเพลิง

 5. รับผิดชอบโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 6. ดำเนินการพัฒนาการออกแบบอาคารหอสมุดแห่งใหม่