ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
   
 

      โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของ โรงเรียนพญาเม็งราย ได้จัดตั้งเป็น "โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา" เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๕ มีนักเรียนทั้งหมด ๖ ห้อง แผนการจัดชั้นเรียนเป็น ๓-๒-๑ มีครูทุ้งหมด ๕ คน นักการภารโรง ๑ คน
ยามรักษาการ ๑ คน ได้รับความร่วมมือจากสภาตำบลแม่ต๋ำบริจาคที่ดินของสภาตำบล จำนวน ๘๖ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา ให้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียน และสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด ๘ x ๑๐ เมตร โรงเก็บรถและห้องน้ำห้องส้วม โดย กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้สร้าง อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก. ๑ หลัง บ้านพักครู ๑ หลัง ห้องน้ำห้องส้วม ๑ หลัง บ้านพักนักการ ๑ หลัง

                 ปีการศึกษา ๒๕๓๖ โรงเรียนเปิดสอน ๘ ห้องเรียน มีครูอาจารย์ ๑๒ คน นักการภารโรง ๑ คน
ยามรักษาการ ๑ คน ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข. และ ค. บ้านพักครู ๑ หลัง ในปีนี้กระทรวงมหาดไทยได้แยกตำบลแม่ต๋ำออกเป็น ๒ ตำบล โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาจึงอยู่ในเขตของตำบลตาดควัน

                 ปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนได้เปิดสอน ๑๐ ห้องเรียน มีครูอาจารย์ ๑๖ คน  
นักการภารโรง ๑ คน ยามรักษาการ ๑ คน

                 ปีการศึกษา ๒๕๓๘ โรงเรียนได้เปิดสอน ๑๐ ห้องเรียน มีครูอาจารย์ ๑๖ คน 
  นักการภารโรง ๑ คน ยามรักษาการ ๑ คน

                ปีการศึกษา ๒๕๓๘ โรงเรียนได้เปิดสอน ๑๐ ห้องเรียน มีครูอาจารย์ ๒๑ คน  
นักการภารโรง ๑ คน ยามรักษาการ ๑ คน

                ปีการศึกษา ๒๕๔๐ โรงเรียนได้เปิดสอน ๑๒ ห้องเรียน มีครูอาจารย์ ๒๐ คน 
  นักการภารโรง ๑ คน ยามรักษาการ ๑ คน

                ปีการศึกษา ๒๕๔๑ โรงเรียนได้เปิดสอน ๑๔ ห้องเรียน มีครูอาจารย์ ๒๑ คน
นักการาภารโรง ๑ คน ยามรักษาการ ๑ คน ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๑๐๘ ล/๓๐
จำนวน ๑ หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๓๖,๐๐๐ บาท

                ปีการศึกษา ๒๕๔๒ โรงเรียนได้เปิดสอน ๑๕ ห้องเรียน มีครูอาจารย์ ๒๐ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๒ คน นักการภารโรง ๑ คน ยามรักษาการ ๑ คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอเก็บน้ำสูง
จำนวน ๑ หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๕๐๐ บาท

                ปีการศึกษา ๒๕๔๓ โรงเรียนได้เปิดสอน ๑๒ ห้องเรียน มีครูอาจารย์ ๒๐ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๒ คน นักการภารโรง ๑ คน ยามรักษาการ ๑ คน ได้งบประมาณปรับปรุงสถานที่จัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๓๖ เมตร
เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐ บาท

                ปีการศึกษา ๒๕๔๔ โรงเรียนได้เปิดสอน ๑๓ ห้องเรียน มีครูอาจารย์ ๒๐ คน ครูอัตราจ้าง ๓ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน ยามรักษาการ ๑ คน มีนักเรียนทั้งหมด ๔๓๘ คน

                ปีการศึกษา ๒๕๔๕ โรงเรียนได้เปิดสอน ๑๓ ห้องเรียน มีครูอาจารย์ ๑๘ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน ยามรักษาการ ๑ คน มีนักเรียนทั้งหมด ๔๓๘ คน

                ปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนได้เปิดสอน ๑๒ ห้องเรียน มีครูอาจารย์ ๑๘ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน ยามรักษาการ ๑ คน มีนักเรียนทั้งหมด  จำนวน ๔๔๓ คน

                ปีการศึกษา ๒๕๔๗ โรงเรียนได้เปิดสอน ๑๒ ห้องเรียน มีครูอาจารย์ ๑๘ คน
ครูอัตราจ้าง ๓ คน ลูกจ้างชั่วคราว  ๑   คน   นักการภารโรง  ๑  คน  ยามรักษาการ  ๑  คน คนครัว ๓ คน
มีนักเรียนทั้งสิ้น ๔๓๕ คน

                ปีการศึกษา ๒๕๔๘ โรงเรียนได้เปิดสอน ๑๕ ห้องเรียน มีครูอาจารย์ ๒๒ คน
ครูอัตราจ้าง ๓ คน ลูกจ้างชั่วคราว  ๑  คน  นักการภารโรง  ๑  คน  ยามรักษาการ  ๑  คน  คนครัว ๓ คน
  มีนักเรียนทั้งสิ้น ๔๓๕ คน

                ปีการศึกษา ๒๕๔๘ โรงเรียนได้เปิดสอน ๑๕ ห้องเรียน มีครูอาจารย์ ๒๓ คน
พนักงานราชการ ๒ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน นักการการภารโรงชั่วคราว ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ ๑ คน พนักงานบริการ ๑ คน คนครัว ๓ คน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๔๘๗ คน

                ปีการศึกษา  ๒๕๕๐ โรงเรียนได้เปิดสอน ๑๕ ห้องเรียน มีครูอาจารย์ ๒๓ คน
พนักงานราชการ ๒ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน นักการการภารโรงชั่วคราว ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ ๑ คน
พนักงานบริการ ๑ คน คนครัว ๓ คน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๕๐๘ คน

                ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนได้เปิดสอน ๑๕ ห้องเรียน มีครูอาจารย์ ๒๓ คน
พนักงานราชการ ๒ คน ครูอัตราจ้าง ๓ คน นักการการภารโรงชั่วคราว ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ ๑ คน
พนักงานบริการ ๑ คน คนครัว ๓ คน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๕๓๒ คน

ปีกxuxป ีปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนได้เปิดสอน ๑๕ ห้องเรียน มีครูอาจารย์ ๒๕ คน พนักงานราชการ ๒ คน    ครูอัตราจ้าง ๒  คน นักการการภารโรง  ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ ๑ คน แม่บ้าน๑ คน  มีนักเรียนทั้งสิ้น ๕๓๑ คน

               ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนได้เปิดสอน ๑๕ ห้องเรียน มีครูอาจารย์ ๒๕ คน พนักงานราชการ ๒ คน    ครูอัตราจ้าง ๒  คน นักการการภารโรง  ๑ คน พนักงานขับรถยนต์ ๑ คน แม่บ้าน๑ คน  มีนักเรียนทั้งสิ้น ๔๗๕ คน

Comments