วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)
 
"มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมให้เป็นคนเก่ง  ดี  และมีสุข  
    ในวิถีชีวิต  ประชาธิปไตย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็น      
    พลเมืองและพลโลกที่มึคุณภาพและเป็นสูข"
 
 
พันธกิจ(Mission)
 
 
 
   1.จัดและปรับปรุงสภาแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย สวยงาม
   เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านกายภาพและสังคม
    2.ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถตาม
   มาตรฐานวิชาชีพครูด้วยวิธีการที่หลากหลาย
    3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมทันสมัย
    สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
   4.จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนนวัตกรรมทางการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ให้เพียงพอและมีคุณภาพ
   5.ประสานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
   จัดการศึกษาของโรงเรียน
 
   
เป้าประสงค์ (Corporate Objectves)
 
 
            ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
    และตัวชี้วัดดำเนินชีวิต ในวิถีชีวิตประชาธิปไตยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างมีคุณภาพและเป็นสุข
 
  
Comments