ปรัชญาของโรงเรียน

 ปรัชญาของโรงเรียน
 ปรัชญา(คำขวัญ)
 "เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนา" 
  ปณิธาน 
 "เราจะสรรสร้างคนดีศรีแม่ต๋ำ"  
  อัตลักษณ์ 
 "เรียนดี มีคุณธรรม" 
  คติพจน์ของโรงเรียน 
  "สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ" การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง
 
 
 
Comments