ทำเนียบผู้บริหาร

 ทำเนียบ ผู้อำนวยการโรงเรียน   ทำเนียบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ:นายวังเงิน สุวงศ์เครือ

ปี พ.ศ.:2543 - 2548
   ชื่อ:นายนิทัศน์ สิทธิยศ
ปี พ.ศ.:2548 - 2549
  
 


ชื่อ:นางนิรมล จินะชิตตรา
ปี พ.ศ.:2549 - 2550
   
 


ชื่อ:นายสว่าง ไชยปันติ
ปี พ.ศ.:2551 - 2553

 
 


ชื่อ:นายสราวุธ อินทร์ต๊ะ
ปี พ.ศ.:2553 - 2556ชื่อ:นายสิริชัย มีโสภา
ปี พ.ศ.:2554 - 2558
 ชื่อ:นายถนอม ปงใจ
ปี พ.ศ.:2556 - 2559
   ชื่อ:นายสมเกียรติ   สุขคำฟอง
ปี พ.ศ.:2560 - ปัจจุบัน
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Comments