นายณรงค์ ทัญญาสัก
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางนิตยาภรณ์ แจ้งสว่าง
ครูชำนาญการ
 

นายสุชา  มณีวัง
ครูชำนาญการ
 

นางธนาภา ท่าดีสม
ครูชำนาญการ
 

นางหฤทัยชนก วงค์ใหญ่
ครูชำนาญการ
 

นายรวินทร์โชติ สุทะกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
 

นางรัตนา มากสุข
ครูชำนาญการ

 

นายณัฐกานต์ ณ พิกุล
ครูชำนาญการ
 

นายพงศธร สายใจ
ครูชำนาญการ
pongsatorn@maesai.ac.th
 

นางลดาวัลย์ คำปวน
ครู
 

นางสาวชฏาพร ขนทอง
ครู
 

นางสาวเขมินทรา ชุมมัธติยา
ครู


นายนัทพงศ์ ยาถา
ครู
 

นายอรรณพ รูปดี
ครู


นายจักรกฤษณ์ บุญหอม
ครูนางกาญจนา อินตา
ครูผู้ช่วย