นายมงคลชัย  คนชม
รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน
โทร  099-270-8387
E - Mail  :  Mongkolchai@maesai.ac.th


นายทองยวด  เขจร
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน
โทร  091-853-6085
E - Mail : Thongyuad@maesai.ac.th
 

นายโกสน  แสงฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน
โทร  091-853-6085
E - Mail : Koson@maesai.ac.th 

 ว่าที่ ร.ต.กมล  กล้าหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
โทร  088-253-2941
E - Mail : Kamon@maesai.ac.th
          
นายยรรยง  มูลงาม
ครูชำนาญการ
หัวหน้าระดับชั้น ม.2
โทร  081-287-0612
E - Mail : Yanyong@maesai.ac.th
                     

นายสุวรรณ์  วงษ์ศิลป์
ครูชำนาญการ
หัวหน้าระดับชั้น ม.3
โทร  089-700-2289
E - Mail : Suwan@maesai.ac.th 
นายสุรเชษฐ์  ธรรมโสภณ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
โทร  087-811-1980
E - Mail : Surachet@maesai.ac.th 
 

นายตรรกพงศ์  ธรรมรังษี
พนักงานราชการ
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
โทร  062-623-9935
E - Mail : Takapong@maesai.ac.th 
 

 นายปรีดา  คำแก้ว
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.6
โทร  088-414-8177
E - Mail : Kamon@maesai.ac.th