นางสาวศรีสุดา  วังนัยกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นายสรวิชญ์   จิตรใจ
ครูเชียวชาญ
 
นายโกสน  แสงฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นายสุรเชษฐ์  ธรรมโสภณ
ครูชำนาญการ

 
นายดอน  วงค์ใหญ่
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางสาววิศรุตา  มงคลศิลป์
ครู
 
นางสาวเจนจิรา  จิติธรรม
ครู

 
นายบุญรัตน์  พิมขาลี
ครูชำนาญการ
 
นายแมน  ตนภู
ครู
 
นายตรรกพงษ์  ธรรมรังษี
พนักงานราชการ


 
นางอัญชิษฐา  ตนภู
ครู

นายคมเพชร  ราชคม
ครู
 

 
นายพีรกิตต์  ทองเจือฐิติโชติ
ครู
 
นายราชัญ   วงศ์สอน
ครู
  
นายธีรยุทธ  ผจญมาร
ครูอัตราจ้าง
 
นางสาวสุรีพร  จันทร์สอน
ครูอัตราจ้าง
 
นางสาวปาริชาติ  เชื้อเจ็ดตน
ครูอัตราจ้าง