นายยงยุทธ์  ใสสม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาตร์

นางอัมพร  เจริญจิตติชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
                                          
นายทองยวด  เขจร
ครูชำนาญการพิเศษ
         

นายพงศ์พันธ์  ใจจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
                                          
นายชัยสิทธิ์  อภิชาติพรสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
   

นางสาวนงนุช  ใจหล้า
ครูชำนาญการ
                                       
นางศิริพร  อภิชาติพรสกุล
ครูชำนาญการ
   

นาสาวสมญา  ศิรินันทา
ครูชำนาญการ

                                         
นายนพดล  มงคลเบญจกุล
ครูชำนาญการ

นางสุดลักษณ์  ณ พิกุล
ครูชำนาญการ

                                         
นายธีระวัฒิ  หมื่นดวง
ครูชำนาญการ

นางสาวกฤษณา  ปัญญา
ครูชำนาญการ

                                         
นายปรีดา  คำแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาวอรวรรณ  ขยันงาน
ครู