บุคลากร


ว่าที่ ร.ต.อำพล  บุญศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
E-mail : Jeerasak@maesai.ac.th


 


นายรุ่งโรจน์  กันทาเขียว
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสำนักงานแผนงานและงบประมาณ
และ หัวหน้างานจัดสรรงบประมาณ
E-mail : rungroj
@maesai.ac.th

 

นายยรรยง  มูลงาม
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์องค์กร
E-mail : yanyong@maesai.ac.thนางบุษรา  พื้นงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
E-mail : busara@maesai.ac.th
 

นายชริน  ณ พิกุล
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานจัดทำและเสนอของบประมาณ
E-mail : charin@maesai.ac.th
 


หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
E-mail : sudlux
@maesai.ac.th
 

นายปรีดา  คำแก้ว
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
E-mail : 
preeda@maesai.ac.th

 

นางลดาวัลย์  คำปวน
ครุชำนาญการ
หัวหน้างานข้อมูลและสารสนเทศ
E-mail :  ladawan@maesai.ac.th
 

นางสาวสุทธิพร  ตั้งบริบุรณ์ชัย
ครู
หัวหน้างานระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
E-mail : suttiporn@maesai.ac.th
 

นางสาวอุบลรัตน์  แสนกรุณา
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้างาน
ฝ่ายตรวจสอบติดตามประเมินผล  
E-mail : ubolrat
@maesai.ac.th
 

นายพงศธร  สายใจ
หัวหน้าฝ่ายจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน  
E-mail : pongsatorn@maesai.ac.th
นางสาวสุริภรณ์  ผดุงโภชน์
หัวหน้าฝ่ายจัดทำเอกสารวารสารโรงเรียน
E-mail : suriphorn@maesai.ac.th
 
 

นางสาวพิมพ์นาภ  ชมเพื่อน
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานฯ
E-mail : pimnapa @maesail.ac.th


Comments